Programy i Kampanie

Wojna domowa czyli jak pomóc rodzinie zagrożonej przemocą i problemem alkoholowym

Głównym celem projektu jest profilaktyka, przeciwdziałanie, i ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie poprzez działania psychologiczne, edukacyjne, terapeutyczne skierowane do rodzin i dzieci doświadczających przemocowych konfliktów wewnątrz rodziny, bądź potencjalnie zagrożonych przemocą i problemem alkoholowym. Projekt adresowany jest do rodzin zagrożonych przemocą, w których może wystąpić lub występuje przemoc:  psychiczna, psychologiczna, ekonomiczna i fizyczna,...
Czytaj dalej

Zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy specjalistycznej osobom dotkniętym przemocą

Celem programu jest zapewnienie kompleksowej, profesjonalnej i interdyscyplinarnej pomocy i wsparcia osobom doznającym i zagrożonym przemocą seksualną, w szczególności dzieciom i ich rodzinom a także poprawa ich funkcjonowania w obszarze zdrowia psychicznego i pełnionych ról życiowych i społecznych. Cele te realizowane będą poprzez następujące działania: - konsultacje diagnostyczne dzieci oraz udzielanie wsparcia psychologicznego dzieciom – ofiarom wykorzystania...
Czytaj dalej

Organizowanie i prowadzenie poradnictwa rodzinnego skierowanego do rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi

Głównym celem zadania jest wsparcie rodzin w sytuacjach kryzysowych poprzez organizowanie i prowadzenie poradnictwa rodzinnego skierowanego do rodzin z problemami opiekuńczo- wychowawczymi. Projekt adresowany jest do warszawskich rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze. Planowane zadanie obejmuje następujące formy wsparcia: - poradnictwo prawne - poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne - grupy psychoedukacyjno-wsparciowe - grupę samopomocową - mediacje rodzinne - wykłady otwarte dla rodziców i specjalistów pracujących z rodzinami Zadanie...
Czytaj dalej

Wzmocnienie aktywności społecznej i obywatelskiej rodzin w kryzysie rozstania

Celem głównym projektu jest zwiększenie samodzielności i aktywności społecznej rodzin w kryzysie rozstania. W ramach projektu zaplanowano takie działania jak: ­- prowadzenie mediacji rodzinnych dla rodziców w kryzysie rozstania ­- prowadzenie mediacji rodzinnych z bezpośrednim udziałem dzieci ­- poradnictwo obywatelskie (konsultacje pedagogiczne, prawne) ­ - grupa samopomocowa dla rodziców z rodzin w kryzysie rozstania ­- konferencja dla specjalistów pracujących z dziećmi...
Czytaj dalej