Staż mediacyjny

Program stażowy (wolontaryjny) w ośrodku mediacyjnym KOPD

Założenia programu stażowego KOPD

 1. Program stażowy przeznaczony jest dla osób, które nie maja praktyki mediacyjnej i ukończyły podstawowe szkolenie mediacyjne (min – 80 godzin szkoleniowych)
 2. Jego celem jest zdobycie przez stażystę praktycznego doświadczenia w prowadzeniu mediacji rodzinnych oraz zaplanowanie dalszego rozwoju własnego w zakresie mediacji rodzinnej.
 3. Długość stażu obejmuje łącznie 72 godziny w tym: praktykę mediacyjną, omówienia i przygotowywanie materiałów, prowadzenie dokumentacji klientów oraz superwizje przypadków.
 4. W ramach programu stażowego w KOPD, stażysta ma obowiązek przeprowadzić co najmniej 5 spraw mediacyjnych, z których 4, obejmą co najmniej 2 sesje wspólne (tj. z udziałem obu stron). 
 5. Stażysta nie otrzymuje wynagrodzenia za prowadzone mediacje.

Zobowiązania ośrodka mediacyjnego

Ośrodek mediacyjny:

 1. zapewnia opiekuna stażu, którym jest doświadczony, praktykujący, od co najmniej 2 lat mediator rodzinny; 
 2. zapewnia stażyście możliwość obserwowania sesji mediacyjnych oraz prowadzenia mediacji w ko-mediacji z opiekunem stażu lub innym doświadczonym mediatorem
 3. podpisuje porozumienie o współpracy dotyczące stażu określające wzajemne zobowiązania 
 4. po ukończeniu stażu wystawia zaświadczenie z informacją o ilości odbytych godzin i rodzajem pracy

Opiekun stażu:

 1. przed każdą sesją omawia ze stażystą jej plan, udziela informacji zwrotnych stażyście, omawia wspólnie prowadzone sesje mediacyjne, pomaga stażyście opracować ścieżkę rozwoju mediacyjnego;
 2. wyznacza terminy, w których będzie odbywany staż.

Zobowiązania stażysty

 1. Odbycie rozmowy wstępnej z opiekunem stażu i zapoznanie się z zasadami i regułami organizacyjnymi danego ośrodka.
 2. Zapoznanie się ze standardami prowadzenia mediacji w KOPD i ich przestrzeganie. 
 3. Sporządzenie po przeprowadzeniu każdej sprawy mediacyjnej jej opisu zgodnie ze wzorem przedstawionym przez opiekuna, prowadzenie karty czasu pracy
 4. Dostosowanie się do wyznaczonych przez ośrodek i opiekuna terminów. 
 5. Stażysta regularnie uczęszcza na spotkania z opiekunem. W tygodniu musi być tych spotkań co najmniej jedno, co stanowi liczbę min 2 godziny.
 6. W przypadku nie uczęszczania stażysty regularnie na spotkania opiekun stażu może przerwać staż danej osoby.