Standardy Pomocy Dziecku w Sytuacji Rozstania Rodziców (www.standardyrozstania.pl)

Standardy Pomocy Dziecku w Sytuacji Rozstania Rodziców (www.standardyrozstania.pl)

https://akademiarozstania.pl/

———————————————————————————————————————————–

Pierwsza ogólnopolska konferencja dialogu rodziców, ekspertów i profesjonalistów dotycząca sytuacji okołorozwodowej i kryzysu rozstania.

Transkrypcja dla osób z niepełnosprawnością słuchową, niedosłyszących


Spotkanie informacyjne o projekcie

https://fb.watch/8qM9xkXAJN/

MATERIAŁY DO POBRANIA

https://www.dropbox.com/sh/yot4wm43nc49uyc/AAANwUv_cjpZc1BzsZmcQFJHa?dl=0

https://kopd.pl/wp-content/uploads/2021/02/Notatka-prasowa.pdf

https://kopd.pl/wp-content/uploads/2021/02/ADR-notka-prasowa-1.pdf

https://kopd.pl/wp-content/uploads/2021/02/Konferencja-notatka-prasowa.pdf

———————————————————————————————————————————–

W wyniku konkursu ogłoszonego w ramach programu: Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy otrzymaliśmy dotację na realizację programu  pt. Standardy Pomocy Dziecku w Sytuacji Rozstania Rodziców (www.standardyrozstania.pl). 

Celem projektu jest poprawa sytuacji  rodzin i dzieci w  kryzysie związanym z rozwodem i rozstaniem rodziców poprzez promowanie i rozwój Standardów Pomocy Dziecku w Sytuacji Rozstania Rodziców.

Skala zjawiska

Wg danych GUS w 2018r. (rocznik statystyczny 2019) sądy orzekły rozwód i separację wobec prawie 63 tys. par wśród których 82% wychowywało jedno lub więcej małoletnie dziecko. Statystki sądowe nie uwzględniają rozstań w związkach nieformalnych gdzie wychowuje się już co 4 dziecko w mieście i co 5 na wsi (K.Slany, UJ 2018). Dlatego szacuje się (brak pełnych oficjalnych statystyk) że 2 na 5 dzieci uczestniczy w kryzysie rozstania rodziców.Również z danych KOPD wynika, że w 2019r. po pomoc trafiło ok. 40% więcej rodzin w ostrym kryzysie rozstania niż w 2018r

Specyfiką polskich rozwodów jest bardzo wysoki stopień konfliktowości

Trudno znaleźć obecnie grupę społeczną, zawodową czy wiekową, której problem ten nie dotyczy, a skala zjawiska definiuje go jako problem społeczny.
Specyfiką polskich rozwodów jest b.wysoki stopień konfliktowości: powszechne jest zjawisko alienacji rodzicielskiej i włączania dziecka w konflikt, co wynika z nadużywania rozwiązań prawnych oraz braku wiedzy nt potrzeb i mechanizmów psychologicznych występujących w tych rodzinach.

Brak systemowej ochrony rodzin i dzieci w kryzysie rozstania

Prawa dziecka do: kontaktu z obojgiem rodziców, wyrażania swoich uczuć czy życia bez przemocy są w sytuacji konfliktu rozstania notorycznie nadużywane i/lub łamane przez dorosłych: zarówno rodzinę jak i instytucje.
W Polsce nie ma spójnego systemu pomocy rodzinom w rozstaniu. System zajmuje się tym fragmentarycznie (kuratorzy, OZSSy, OPSy, plac. edukacyjne) i nie uwzględnia przemian społeczno- socjologicznych zachodzących w polskiej rodzinie (rodzina rekonstruowana, opieka naprzemienna, alienacja rodzicielska).

Nawet system prawa oparty jest na Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym (KRiO) z 1964r.: archaicznym w sposobie rozumienia dobra dziecka i w warstwie semantycznej (władza rodzicielska, kontakty).
Inaczej jest w większości państw Europy, które widzą naturalne przemiany i potrzeby rodziny i wprowadzają je w system pomocy np. opieka naprzemienna (Norwegia) adwokatura dziecka (Niemcy) zrównoważony model rodzicielstwa (Szwecja).

System pozostawia ich bez pomocy, z tak obciążającym emocjonalnie doświadczeniem: na skali stresu rozwód jest drugim najbardziej stresogennym wydarzeniem w życiu człowieka, zaraz po stracie małżonka.
Dlatego ciężar pomocy tej pomijanej grupie od zawsze brały na siebie ngosy poprzez tzw. działania miękkie. Pomoc ta nie była jednak usystematyzowana i całościowa co czyniło ją w wielu przypadkach krótkoterminową i mało skuteczną. Była potrzeba uporządkowania, scalenia, wykorzystania dobrych praktyk i stworzenia uniwersalnych standardów pomocy rodzinie w rozstaniu, które uwzględniają współpracę wszystkich służb i instytucji.

Stworzenie Standardów (2018-2019) było działaniem oddolnym i nigdy nie uzyskało instytucjonalnego wsparcia państwa.
To nieformalna inicjatywa 9 ngo (m.in. BORIS,ITAKA,OPTA,NL) i adwokatów. KOPD ze względu na doświadczenie jest pomysłodawcą i naturalnym liderem inicjatywy.
W tworzeniu standardów uwzględniliśmy głos prokuratury, policji, sędziów, biegłych, kuratorów (wypełnienie ankiet). Działania natychmiast poparł Rzecznik Praw Obywatelskich.
Standardy to pierwszy konkretny krok poprawiający sytuację rodziny w rozstaniu; to forum dyskusji, wymiany doświadczeń i poszukiwań rozwiązań wśród specjalistów. Standardy cieszą się ogromnym zainteresowaniem rodziców, nauczycieli, sędziów etc.

Prace nad Standardami w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich – kolejny etap działań

Prace nad Standardami w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich – kolejny etap działań

Dzięki środkom z dotacji Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG możemy realizować nowe działania, które poprawią sytuację rodzin i dzieci w kryzysie rozstania.

Krótki opis projektu:

Celem projektu jest poprawa sytuacji  rodzin i dzieci w  kryzysie związanym z rozwodem i rozstaniem rodziców poprzez promowanie i rozwój Standardów Pomocy Dziecku w Sytuacji Rozstania Rodziców. W ramach projektu stworzymy interaktywną platformę edukacyjną dla rodziców w rozstaniu , zorganizujemy kampanię społeczną, konferencję i innowacyjne badania naukowe, szkolenia dla biegłych, nauczycieli, członków i wolontariuszy TKOPD oraz poradnik dla sędziów.  Dla adwokatów utworzymy system certyfikacji “Kancelarii Przyjaznych Dziecku” i opracujemy procedury prawne wdrażające standardy. Idea projektu opiera się na nieformalnym partnerstwie Koalicjantów – twórców Standardów.

DZIAŁANIA ZAPLANOWANE W RAMACH PROJEKTU:

1.Akademia Dobrego Rozstania:
a) platforma edukacyjna dla rodzin w kryzysie rozstania i wspierających je specjalistów
b) miejsce promujące dobre standardy
c) otwarta przestrzeń równościowa dla wszystkich szukających pomocy.

Akademia Dobrego Rozstania towarzyszy rodzinom w procesie rozejścia, chroniąc dzieci przed jego negatywnymi skutkami i pomagając rodzicom zachować dobre relacje w przyszłości.

2. Konferencja naukowa „Razem wobec rozstania”– merytoryczna i praktyczna płaszczyzna dialogu prawników, mediatorów, nauczycieli, pedagogów, psychologów, pracowników socjalnych i wszystkich specjalistów pracujących z rodzinami i rodziców w kryzysie rozstaniowym, Bogaty program obejmuje  warsztaty, panele dyskusyjne i wykłady polskich oraz zagranicznych ekspertów (m.in. zajmujących się zagadnieniem alienacji rodzicielskiej Karen i Nicka Woodall z londyńskiego Family Separation Clinic).

3. Kampania społecznauwzględniająca  perspektywę wszystkich członków rodziny (ze szczególnym uwzględnieniem optyki dziecka) i propagująca zmianę dotychczasowej społecznej narracji o rozstaniu. Proponujemy spojrzeć na kryzys rozwodowy jak na etap głęboko transformujący, a nie jedynie destrukcyjny.

4. „Kancelaria Przyjazna Dziecku”– akcja skierowana do środowiska adwokatów mająca na celu pozyskanie ich dla idei dobrego rozstania rozumianego jako holistyczny proces, wdrażania procedur zawartych w standardach oraz współpracy z mediatorami i psychologami w ramach zapewnienie rodzinom w trakcie rozwodu możliwie największej troski i wsparcia. Najlepsze kancelarie nagrodzimy certyfikatem i obejmiemy systemem rekomendacji.

5. Edukacja i wsparcie sędziów rodzinnychpoprzez opracowanie i dystrybucję:
a) przewodnika: „Jak kierować rodziny do pomocy psychologicznej”
b) broszurę: „Zalecenia w sprawie wysłuchania dzieci w sprawach cywilnych i rozwodowych”.
Sędziowie dowiedzą się z nich m.in. jakie są formy terapii dla dzieci i rodziców, kiedy mediacja, a kiedy terapia pary oraz jakie są przeciwwskazania do terapii rodzinnej.

6. Edukacja biegłych sądowych(w tym Opiniodawczych Zespołów Specjalistów Sądowych) poprzez organizację szkolenia: „Alienacja rodzicielska w sytuacji konfliktu rodzicielskiego – diagnoza i praktyka” prowadzonego przez diagnostów i biegłych sądowych.

Oferujemy też unikatowe w Polsce szkolenie przeprowadzone przez specjalistów z londyńskiego Family Separation Clinic, propagujących terapeutyczny model pracy z zaburzeniami więzi występującymi w relacji rodzic – dziecko.

7. „Szkoła wobec rozstania” – projekt edukacyjny dla nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych.

W procesie rozstania szkoła staje się często płaszczyzną pierwszego wsparcia dla dziecka. Od jakości działań wychowawców, nauczycieli i pedagogów często zależy zabezpieczenie dobrostanu dziecka w tej trudnej dla rodziny sytuacji. Projekt edukacyjny “Szkoła wobec rozstania” kierujemy do nauczycieli, wychowawców i pedagogów chciących budować swoją wiedzę i umiejętności, aby  lepiej rozumieć i wspierać dziecko w kryzysie rozstania.

8. Interdyscyplinarne badania jakościowe analizujące kategorię dobra dziecka i rodziny w sytuacji rozstania.Badaniami zostaną objęci rodzice, specjaliści i pośrednio dzieci. Analiza perspektywy rodziców przeżywających osobiście i interpersonalnie proces rozstania, specjalistów pracujących z nimi i wydających opinię (sędzia, biegły, pedagog, psycholog, terapeuta, pracownik socjalny, mediator, kurator etc) oraz próby odczytania perspektywy dziecka w rozstaniu fokusują proces badań w oparciu o dziecięcą perspektywę przeżywania i adaptacji do sytuacji rozwodowej.

9. „Zbiór dobrych praktyk i strategii prawnych”-wdrażanie standardów chroniących i przywracających dziecku podmiotowość w procedurach sądowych obejmujących m.in. kwestię wysłuchania dziecka, pozyskiwania tez dowodowych, analizy opinii biegłych itp.

Serdecznie zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej i Facebooka, oraz do udziału w wydarzeniach projektu!

Działania sfinansowane w ramach grantu Aktywni Obywatele będą realizowane w okresie od 1.02.2021r. do 31.06.2022 r.

Active-citizens-fund@4x

Powrót