Kampania i regulamin konkursu #TrzymajStronęDziecka

Kampania i regulamin konkursu #TrzymajStronęDziecka

123544320_280049383313616_4315858677827510004_n

 

Zapraszamy do udziału i zapoznania się regulaminem konkursu w ramach kampanii. Start 16.11 do 6.12

§ 1 Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie #TrzymajStronęDziecka (dalej: „Konkurs”), prowadzonym przez Komitet Ochrony Praw Dziecka, ul. Oleandrów 6, Warszawa, organizację pożytku publicznego (dalej: Organizator) za pomocą Social Media blogerki Niewyparzonej Pudernicy.

Konkurs prowadzony będzie na portalach Instagram oraz Facebook blogerki oraz FB Organizatora -jednocześnie na profilach pod adresami – @Niewyparzona Pudernica i @Komitet Ochrony Praw Dziecka.

Uczestnicy mogą brać udział w konkursie na wybranym portalu lub na obu jednocześnie. Na każdym z portali udział w konkursie można wziąć raz. Organizatorem Konkursu jest Komitet Ochrony Praw Dziecka (dalej „Organizator”). Czynności związane z obsługą techniczną i wyłonieniem zwycięzców Konkursu, prowadzi Organizator.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 16.11.2020 r. (od godziny publikacji posta konkursowego) do 6.12.2020 r. (do godziny 23.59).

Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany przez portal Instagram i Facebook. Serwis Instagram i Facebook nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs.

Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Instagram lub Facebook. Organizator zobowiązuje się solidarnie do zwolnienia portalu Instagram i Facebook z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalowi Instagram i Facebook roszczenie związane z niniejszym Konkursem.

§ 2 Uczestnicy konkursu

W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej: Uczestnik), która:

 1. posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 2. jest pełnoletnia lub niepełnoletnia, jeżeli posiada zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie (Organizator może żądać przedłożenia zgody od Uczestnika)
 3. nie jest w żaden sposób osobowy, kapitałowy lub organizacyjny powiązana z Organizatorem
 4. zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia
 5. wykonała Zadanie Konkursowe.
 6. jest obserwatorem Instagrama oraz lub/i Facebooka @Niewyparzona Pudernica i/lub @komitet Ochrony Praw Dziecka.

Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1 pkt 1-6 stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu.

§ 3 Zadanie konkursowe i nagrody

Zadanie Konkursowe polega na opublikowaniu odpowiedzi pod postem konkursowym w wybranym Social Media lub w obu (Facebook/Instagram Niewyparzonej Pudernicy i/lub @Komitet Ochrony Praw Dziecka ), a także wykonaniu pełnego zadania konkursowego.

Kolejność zadania jest następująca:

– należy przelać na konto KOPD darowiznę, a w tytule przelewu wpisać dane, które umożliwią organizatorom wyłonienie zwycięzców i skontaktowanie się z nimi.

Konto KOPD : 56 1750 0009 0000 0000 0094 6389

Chętne do spotkania z Gwiazdą osoby, muszą wpisać swoje imię, nazwisko oraz telefon kontaktowy lub e-mail i dodać #TrzymajStronęDziecka

-następnym krokiem jest wstawienie na profil social media (wymienione powyżej) zdjęcia z pluszowym misiem (maskotką lub narysowanym) oraz dodać #TrzymajStronęDziecka

Organizator wybierze najciekawsze zdjęcia nagrodzi jego autora/autorów spotkaniem online z Gwiazdami ( do wyboru przez Zwycięzców): Magdaleną Różczką, Arturem Barcisiem, Marią Niklińską  i Barbarą Kurdej –Szatan oraz Niewyparzoną Pudernicą.

Każdy zwycięzca będzie miał prawo do jednego spotkania z jedną z podanych wyżej Gwiazd.

Organizator ma prawo przyznać 10 nagród, co oznacza, iż 10 osób spotka się w ustalonym wcześniej przez Organizatora, terminie online, za pośrednictwem ustalonego komunikatora (Skype, zoom, Messenger), z którąś z 5, wybranych przez Laureata konkursu, Gwiazd.

Zarówno termin, forma komunikatora jak i długość spotkania zostanie ustalone z Gwiazdą przez Organizatora.

Organizator skontaktuje także Zwycięzcę z wybraną  Gwiazdą i przekaże informacje dotyczące terminu spotkania.

Zwycięzca zostanie powiadomiony o swojej wygranej do dnia 11.12.2020. w Social Media Niewyparzonej Pudernicy i/lub Komitetu Ochrony Praw Dziecka.

Warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie do dnia 16.12.2020  r. prywatnej wiadomości z potwierdzeniem przelewu do Organizatora na adres m.stachowiak@kopd.pl lub na FB @Magdalena Stachowiak- Alexandrowicz w celu ustalenia odbioru nagrody (spotkania z Gwiazdą).

Organizator zastrzega sobie prawo do nie argumentowania wyboru zwycięzcy.

Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie i jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika (a w przypadku Uczestnika, który jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych – przez jego przedstawiciela ustawowego) następujących oświadczeń i zobowiązań: Zadanie Konkursowe stanowi przejaw indywidualnej i oryginalnej twórczości Uczestnika, Uczestnik dysponuje wszelkimi prawami do składanej pracy i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich.

Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania w Konkursie Zadań Konkursowych:

 1. niezgodnych z regulaminem serwisu Instagram
 2. niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub zgłoszonych niezgodnie z zasadami Regulaminu
 3. zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa;
 4. naruszających prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, bądź dobra osobiste osób trzecich
 5. zawierających treści o charakterze reklamowym dotyczące jakichkolwiek towarów lub usług

§ 4 Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia Konkursu jest Komitet Ochrony Praw Dziecka.

Uczestnicy Konkursu akceptują wykorzystanie i przetwarzanie ich danych osobowych w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą zbierane i przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania, jak również ich usunięcia. Dane uczestników nie będą przekazywane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia Konkursu.

§ 5 Tryb składania reklamacji

Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Konkursu. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym (o ile uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą elektroniczną), w terminie 7 (siedmiu) dni. Jakiekolwiek inne zastrzeżenia, pytania, komentarze lub skargi dotyczące konkursu mogą być kierowane drogą elektroniczną na adres mailowy Organizatora.

§ 6 Postanowienia końcowe

Regulamin Konkursu dostępny jest portalu Facebook na stronie w zakładce Notatki oraz na WWW.kopd.pl Organizatora. Skrócony opis zasad przeprowadzenia Konkursu znajduje się w poście konkursowym na portalu Instagram i Facebook. Wszystkie treści tego rodzaju mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, przy czym zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Uczestników. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz Uczestnika.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

regulamin #TrzymajStronęDziecka

Powrót

Skip to content