Stanowisko Komitetu Ochrony Praw Dziecka w sprawie Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Kodeks karny (Druk 63 z dnia 4 lutego 2020 r.)

Stanowisko Komitetu Ochrony Praw Dziecka w sprawie Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Kodeks karny (Druk 63 z dnia 4 lutego 2020 r.)

Krzysztof Kwiatkowski
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP
Wiejska 6, 00-902 Warszawa

Szanowny Panie Przewodniczący,

Uznajemy kierunek zmian proponowany w projekcie Ustawy o zmianie ustawy Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy, ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego i ustawy Kodeks Karny, (Druk nr 63 z dnia 4 lutego 2020r.) za właściwy.

Decyzja o ustaleniu tzw. opieki naprzemiennej powinna ostatecznie należeć do sądu, który ocenia każdą ze spraw indywidualnie. Natomiast brak regulacji dotyczących tzw. opieki naprzemiennej skutkuje tym, że obowiązujące przepisy nie odpowiadają potrzebom współczesnego społeczeństwa, w którym zaszły znaczne zmiany, zwłaszcza w zakresie zaangażowania rodziców w opiekę nad dziećmi.

Niezwykle istotnym narzędziem proponowanym w przedmiotowym Projekcie, są zmiany w Kodeksie Karnym i wprowadzenie art. 207a, penalizującego izolowanie dziecka od jednego z rodziców. Nie sposób podzielić stanowiska przeciwników tego rozwiązania, zwłaszcza jeśli uwzględnić fakt, jaką obecnie skalę przybiera to zjawisko. Wprowadzenie sankcji karnych w wielu przypadkach będzie jedyną szansą dla dziecka na realizację kontaktów, budowanie relacji z drugim rodzicem.

Rozważyć należałoby wprowadzeni podobnych rozwiązań, jak te obecnie funkcjonujące przy przestępstwie niealimentacji, i np. w przypadku gdyby po wszczęciu postępowania, kontakty zostały uruchomione (przyznanie prokuratorowi uprawnienia do ustanowienia nadzoru kuratorskiego i weryfikacji czy  są one realizowane) i odbywały się w sposób niezakłócony przez okres np. 6 miesięcy, umorzenie postępowania, w naszej ocenie byłoby dobrym rozwiązaniem.

Wobec skali zjawiska utrudniania, czy wręcz uniemożliwiania kontaktów, co jest niezwykle obciążające emocjonalnie dla dzieci, w naszej ocenie wprowadzenie proponowanej regulacji, jest nie tylko dobrym, ale wręcz niezbędnym narzędziem pozwalający na ochronę dzieci i ich prawa do niezakłóconego kontaktu z obojgiem rodziców. Należy zwrócić uwagę, co zdaje się pomijają krytycy w/w Projektu, że w obecnym stanie prawnym brak jest regulacji pozwalających na skuteczne zabezpieczenie dzieci przed uporczywą izolacją od jednego z rodziców przez drugiego.

 

Z poważaniem
Mirosława Kątna
Przewodnicząca Zarządu Krajowego
Komitetu Ochrony Praw Dziecka

—————————–
Do pobrania:
stanowisko KOPD_Senat

Powrót

Skip to content