Stanowisko KOPD

Stanowisko KOPD

Pozniżej przedstawiamy list Zarządu Krajowego KOPD do Marszałka Sejmu RP Bronisława Komorowskiego dotyczący Rzecznika Praw Dziecka

Szanowny Pan
Bronisław Komorowski
Marszałek Sejmu RP

 

Komitet Ochrony Praw Dziecka jest jedną z największych i najdłużej działających ogólnopolskich organizacji pozarządowych w Polsce, której misją i celem jest ochrona praw i interesów dzieci oraz pomoc dzieciom i rodzinom w sytuacjach kryzysowych. Powstaliśmy w 1981 roku, jako pierwsza tego typu organizacja w Europie środkowo-wschodniej. Od kilku lat mamy status organizacji pożytku publicznego. Oprócz działalności interwencyjnej i edukacyjnej Komitet Ochrony Praw Dziecka od samego początku swojego funkcjonowania opiniuje ważniejsze, z punktu widzenia dobra dzieci, akty prawne oraz bierze czynny udział w tworzeniu i zmianach instytucji oraz systemów pomocy dzieciom i rodzinom na szczeblu rządowym i samorządowym.

Jedną z inicjatyw KOPD było powołanie instytucji Rzecznika Praw Dziecka a później aktywny udział w pracach nad Ustawą o Rzeczniku Praw Dziecka.
Po długich debatach z udziałem ówczesnego Rzecznika Praw Obywatelskich, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, mediów a także po konsultacjach z Rzecznikami Praw Dziecka z innych krajów skrystalizowała się idea funkcjonowania Rzecznika Praw Dziecka w naszym kraju. Jednym z głównych zadań Rzecznika miało być inicjowanie działań zmierzających do rozwiązań prawnych i systemowych, których celem byłaby poprawa sytuacji dzieci i rodzin w Polsce. Oczekiwano również, że urząd ten będzie miał charakter misyjny a Rzecznik Praw Dziecka będzie powszechnie szanowanym autorytetem, kształtującym świadomość społeczną w zakresie praw dziecka. Oczekiwania te znalazły również wyraz w tekście ślubowania, jakie Rzecznik składa przed Sejmem. Dochowanie wierności Konstytucji RP, kierowanie się dobrem dziecka, bezstronność i sumienność w wypełnianiu powierzonych obowiązków a także stanie na straży godności powierzonego stanowiska miały być gwarancją podjętych zobowiązań.

Obserwując pracę urzędu Rzecznika Praw Dziecka wyraźnie widać, że nie spełnia on pokładanych w nim nadziei a jego funkcjonowanie pod kierownictwem Pani Ewy Sowińskiej  deprecjonuje jego rolę. Powszechnie znane są argumenty świadczące o ośmieszaniu urzędu Rzecznika: wypowiedzi dotyczące homoseksualizmu Teletubisia, pomysł zasłaniania genitaliów na pomnikach czy zakaz oglądania horrorów przez kobiety w ciąży. Te i inne tego typu publiczne wypowiedzi Rzecznika nie służą budowaniu jego autorytetu i pozostają w sprzeczności z dbaniem o godność powierzonego stanowiska.
Ponadto Rzecznik w swych wypowiedziach dyskryminuje osoby pozostające w związkach konkubenckich („konkubinaty są zagrożeniem dla dzieci-tam rodzi się przemoc”) oraz homoseksualistów („homoseksualiści nie mogą pracować z dziećmi-pośród homoseksualistów rodzi się pedofilia”). Tymi wypowiedziami Rzecznik łamie Konstytucję RP.
Wygłaszając poglądy, że bicie (klapsy) uczy dyscypliny a młodzież sprawiającą problemy wychowawcze należy izolować w zamkniętych ośrodkach niewątpliwie Rzecznik nie kieruje się dobrem dziecka i nie stoi na straży jego praw.
Warto pamiętać, że Rzecznik zobowiązał się wypełniać swoje obowiązki bezstronnie, co również oznacza apolitycznie. Takie działania jak: list do papieża w obronie Biskupa Wielgusa na urzędowym papierze RPD, współpraca jedynie z Radiem Maryja i Telewizją Trwam oraz wyjazd, wbrew polityce zagranicznej rządu, na Białoruś świadczą o złamaniu zasady bezstronności.

Sumując powyższe, a także biorąc pod uwagę nieudolne działania i kompromitujące wypowiedzi Rzecznika Praw Dziecka Zarząd Krajowy KOPD podjął w dniu uchwałę nr 3 z dnia 3.03.2008 popierającą inicjatywę poselską odwołania Rzecznika Praw Dziecka z powodu sprzeniewierzenia się złożonemu ślubowaniu.

Zwracamy się z prośbą do Pana Marszałka o przedłożenie Wysokiej Izbie takiego wniosku i poddanie go głosowaniu.

Jednocześnie Zarząd Krajowy KOPD stoi na stanowisku utrzymania samodzielnego urzędu Rzecznika Praw Dziecka i deklaruje swój udział w pracach nad nowelizacją Ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka, która to nowelizacja jest niezbędna dla poprawy skuteczności działań tego urzędu.

Powrót

Skip to content