ZAPYTANIE O CENĘ

ZAPYTANIE O CENĘ

W sprawie udzielenia zamówienia na usługę:

Przeprowadzenie kampanii społecznej, promocja dwóch spotów reklamowych na portalu YouTube oraz Facebook w ramach projektu dot. wdrażania Standardów Pomocy Dziecku w Sytuacji Rozstania Rodziców. Komitet Ochrony Praw Dziecka realizujący projekt „www.standardyrozstania.pl” z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowany z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego zaprasza do wyceny poniższego zamówienia.


Warszawa, 31 stycznia 2022

ZAMAWIAJĄCY
Komitet Ochrony Praw Dziecka
Ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa
kopd@kopd.pl
www.kopd.pl

ZAPYTANIE O CENĘ

W sprawie udzielenia zamówienia na usługę:

Przeprowadzenie kampanii społecznej, promocja dwóch spotów reklamowych na portalu YouTube oraz Facebook w ramach projektu dot. wdrażania Standardów Pomocy Dziecku w Sytuacji Rozstania Rodziców. Komitet Ochrony Praw Dziecka realizujący projekt „www.standardyrozstania.pl” z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowany z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego zaprasza do wyceny poniższego zamówienia:

1.Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

– przeprowadzenie kampanii społecznej na portalu You Tube; minimalna liczba 30 sekundowych odtworzeni : 250 000 obejrzeń (CPV)  dotyczy dwóch spotów reklamowych.

Okres realizacji usługi luty-marzec 2022rok

Grupa docelowa: osoby w wieku 30-55 lat

– przeprowadzenie kampanii społecznej na portalu społecznościowym Facebook: 3 300 000 odsłon, dotyczy dwóch spotów reklamowych.

Okres realizacji usługi luty-marzec 2022 rok

Grupa docelowa: osoby w wieku 30-55 lat

2. Termin wykonania usługi

Termin wykonania usługi: luty-marzec 2022 rok

3. Wymagania wobec Wykonawcy:

– posiada udokumentowane min. 4-letnie doświadczenie w prowadzeniu kampanii społecznych na portalach YouTube i Facebook

– posiada odpowiednie kwalifikacje, umiejętności, doświadczenie do wykonania przedmiotu Zamówienia.

– posiada odpowiednie zaplecze techniczne umożliwiające zrealizowanie usługi

– oferta powinna zawierać koszty kampanii, obsługę techniczną oraz ewentualne fee agencji

4. Kryterium oceny ofert

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających kryteria określone w punkcie IV i  w oparciu o poniższe kryteria:

Cena –100%,

Przez cenę brutto oferty należy rozumieć całkowitą cenę za realizację przedmiotu zamówienia.

5. Termin i sposób złożenia ofert

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej, na formularzu dołączonym do niniejszego zapytania, w terminie 7dni kalendarzowych od daty ogłoszenia zapytania ofertowego tj. do dnia  8 lutego 2022 r., na adres: kopd@kopd.pl

6. Informacja o wynikach postępowania

Zamawiający w terminie 2 dni od daty zakończenia naboru ofert zamieści na swojej stronie internetowej www.kopd.pl informację o wynikach postępowania.

7. Wykluczenie z udziału w postępowaniu

Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączone podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy polegające w szczególności na:

1. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

2. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w:

a)  linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa

b) w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i)

c)  pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

8. Uwagi końcowe

Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych. Niniejsze zapytanie o cenę nie stanowi zobowiązania Komitetu Ochrony Praw Dziecka, do zawarcia umowy. Komitet Ochrony Praw Dziecka może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

FORMULARZ OFERTOWY

w sprawie udzielenia zamówienia na przeprowadzenie kampanii społecznej na portalach YouTube i Facebook w ramach projektu www.standardyrozstania.pl

(nazwa firmy)

NIP: _______________REGON: __________________

Tel.___________________, http//__________________   e mail____________________

1.Składam/y ofertę na przeprowadzenie kampanii społecznej na portalach YouTube i Facebook w ramach projektu www.standardyrozstania.pl

2.Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i uznajemy się związanymi określonymi w niej zasadami postępowania oraz zdobytymi informacjami niezbędnymi do przygotowania oferty.

3. Oświadczam/my, iż nie jesteśmy powiązani osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym

4.Oferuję/emy realizację przedmiotu zamówienia: cena brutto: ………………………………………zł (słownie złotych:…………………………………………………………………………………………………………………………….).

Termin związania ofertą wynosi 90 dni od upływu terminu składania ofert.


DO POBRANIA

Powrót

Skip to content