Staż psychologiczny

Komitet Ochrony Praw Dziecka zaprasza studentów ostatnich lat psychologii i innych kierunków społecznych (pedagogika, resocjalizacja, socjologia, itp.) do odbycia stażu.

KORZYŚCI:

1. Zdobycie praktycznej i pogłębionej wiedzy na temat pomocy rodzinom i dzieciom w sytuacjach łamania ich praw tzn. w zakresie:
· udzielania informacji
· udzielania pomocy korespondencyjnej i pomocy on – Line
· obsługi telefonu informacyjno- interwencyjnego i telefonu zaufania
· podejmowania i monitorowania działań interwencyjnych
· prowadzenia konsultacji i porad psychologicznych
· podstaw w zakresie mediacji rodzinnych
· podstaw diagnozy seksualnego wykorzystywania dzieci

2. tworzenie możliwości nauki profesjonalnego pomagania ludziom w sytuacjach kryzysowych.

3. Wypracowanie standardów uczenia zawodu w formie stażu i praktyk

4. Pozyskanie pomocy w realizacji zadań KOPD oraz nowych współpracowników dla KOPD i innych instytucji zajmujących się pomocą rodzinom i dzieciom krzywdzonym.

5. Podnoszenie standardów pracy zespołu Komitetu ( rozwój poprzez uczenie stażystów).

OPIS PRZEBIEGU STAŻU

Staż jest formą porozumienia między KOPD, a studentem, na mocy którego Komitet zobowiązuje się do przeszkolenia każdego uczestnika w zakresie wiedzy i umiejętności w obszarze ochrony praw dziecka poprzez podejmowanie działań interwencyjnych, pomocowych, edukacyjnych i terapeutycznych . Student w miarę uzyskiwania coraz większej kompetencji zobowiązuje się do nieodpłatnej pomocy w realizacji zadań. Porozumienie jest podpisywane na okres 2 semestrów. Stażysta ma obowiązek przepracować ok. 10 godz. tygodniowo plus obowiązkowo 2 godz. szkoleń i zajęć superwizyjnych .
Osoby zainteresowane stażem, po odbytych szkoleniach i pomyślnym zaliczeniu testu rozpoczynają przyuczanie ( terminowanie) u osób doświadczonych przy podstawowych zadaniach placówki KOPD tj, obsługa telefonu Centrum Interwencyjnego, pomoc mailowa i korespondencyjna, podejmowanie i monitoring działań interwencyjnych. Z czasem każdy stażysta uczestniczy też jako obserwator bądź koterapeuta we wszystkich innych zadaniach jakie prowadzą pracownicy Centrum Interwencyjnego jak: diagnozy, konsultacje psychologiczne, zajęcia grupowe dla rodziców, szkolenia itp.
Co tydzień grupa stażowa ma swoje spotkania szkoleniowe i zajęcia superwizyjne – konsultacja i praca nad problemami emocjonalnymi pojawiającymi się przy wykonywaniu zadań ( 2 godz. ). W miarę nabywania umiejętności samodzielna aktywność stażystów jest coraz większa. Przez cały jednak okres trwania stażu każdy stażysta pozostaje pod opieką konsultacyjną i superwizyjną doświadczonych pracowników. Szkolenia dla stażystów dotyczą wiedzy z zakresu:

· psychologii dziecka, rodziny, sytuacji kryzysowej, podejmowania interwencji, form pomocy dziecku i rodzinie itp.
· prawa rodzinnego, karnego, podstawowych uregulowań prawnych dotyczących dziecka i rodziny
· mediacji
· diagnostyki wykorzystywania seksualnego u dzieci

Absolwent stażu uzyskuje zaświadczenie o ilości odbytych godzin praktyk, oraz zajęć szkoleniowych i superwizyjnych.

REKRUTACJA:

Studenci ostatnich lat ( II, III. IV) psychologii i innych nauk społecznych
( pedagogika, resocjalizacja, socjologia itp. ).

Odbywa się co roku we wrześniu poprzez:
·ogłoszenia na uczelniach i ich stronach internetowych oraz na stronie KOPD
· szkolenia dla kandydatów na staż w placówce Komitetu – cztery spotkania trwające dwie godziny każde / wykład 1 godz. potem 1 godz. zajęcia warsztatowe/
– zaliczenie testu kwalifikacyjnego.

TEMATY SZKOLEŃ DLA KANDYDATÓW NA STAŻ:
1. Omówienie zasad i organizacji stażu; Przedstawienie placówki KOPD.

2. Definicja i rodzaje przemocy, skutki krzywdzenia dzieci oraz sposoby pomocy dziecku i rodzinie.

3. Omówienie kompetencji służb lokalnych i zasad współpracy tych instytucji w działaniach interwencyjnych- zasady podejmowania interwencji

4. Zasady obsługi telefonu i udzielania pomocy korespondencyjnej.

KONTAKT
Kontakt z opiekunem stażu Karoliną Budzik k.budzik@kopd.pl

Skip to content