Szkolenia i warsztaty

Informacja ogólna o ofercie szkoleniowej KOPD:

Uwaga: informacja o aktualnej ofercie znajduje się w “AKTUALNOŚCIACH”

Komitet Ochrony Praw Dziecka prowadzi  szkolenia prawno-psychologiczne dla osób na co dzień zajmujących się pracą z dziećmi i rodzinami: pracownicy OPS-ów, kuratorzy, pedagodzy szkolni i wolontariusze z Warszawy i woj.mazowieckiego. Celem szkoleń jest dostarczenie wiedzy na temat prawa rodzinnego i praw dziecka oraz zwiększenie umiejętności pedagogiczno-psychologicznych pracowników ośrodków pomocy społecznej, pedagogom szkolnym, kuratorom i wolontariuszom.
Szkolenia są prowadzone metodami wykładowo-warsztatowymi trwają
6 godzin i prowadzone są  przez psychologa i prawnika.
Tematyka szkoleń jest połączeniem wiedzy prawnej w oparciu o Konwencję o Prawach Dziecka i przepisy Kodeksu Rodzinnego i Karnego oraz wiedzę psychologiczna dotyczącą sytuacji emocjonalnej i psychologicznej dziecka w rodzinie, w której łamane są prawa dziecka. Szkolenia dostarczają również praktycznych umiejętności polegających na diagnozie sytuacji rodziny w oparciu o konkretna analizę przypadków i próbę szukania rozwiązań prawnych i psychologicznych form pracy z rodziną w której dochodzi do łamania praw dziecka.


SZKOLENIA OGÓLNE:

Zakres tematyczny szkoleń będzie obejmował następujące zagadnienia: 

1. Cześć prawna: (czas około 1,5 godz)
§ Definicja dziecka w różnych aktach prawnych  (konwencja, ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka)
§ Prawa człowieka a prawa dziecka
§ Konwencja o Prawach Dziecka ONZ
§ Wybrane dokumenty międzynarodowe mające na celu ochronę praw dziecka
§ Standardy ochrony podstawowych praw dziecka – regulacje prawne i praktyka

2. Cześć psychologiczna: (czas 4,5 godz)
§ Formy przemocy stosowanej wobec dzieci w rodzinie (przemoc fizyczna i zaniedbanie, przemoc psychiczna i emocjonalna; identyfikacja i rozpoznawanie symptomów)
§ Definicja dziecka krzywdzonego (wymiar szkód psychologicznych i fizycznych występujących u dzieci doświadczających przemocy w rodzinie
§ Sytuacja emocjonalna i psychologiczna dziecka krzywdzonego
§ Diagnoza psychologiczna sytuacji rodziny uwikłanej w przemoc (np. przemoc seksualna-koncepcja rodziny kazirodczej, przemoc psychiczna i emocjonalna-konflikty okołorozwodowe)
§ Interwencja w sprawie dziecka – wsparcie dla rodzin będących w kryzysie. Jak pomóc dziecku i rodzinie? (praca z rodziną uwikłaną w przemoc formy oddziaływań psychologicznych.)
§ Praca na konkretnych przypadkach – casusach – opisujących skomplikowane i złożone sytuacje w których dochodzi do krzywdzenia dzieci w rodzinie.

SZKOLENIA Z KONFLIKTÓW OKOŁOROZWODOWYCH

Cześć prawna
· Rozwód a dobro dziecka
· Dobro dziecka negatywną przesłanką rozwodową
· Kiedy dobro dziecka jest brane pod uwagę w postępowaniu rozwodowym (sądowe ustalenie komu ma przypadać użytkowanie mieszkania)
· Sprawy dotyczące dziecka które można uregulować w postępowaniu rozwodowym

Cześć psychologiczna: (czas 4 do 5 godz)
· Definicja przemocy emocjonalnej i zaniedbania emocjonalnego dzieci
· Kategorie złego traktowania w ramach krzywdzenia i zaniedbywania emocjonalnego
· Rozpoznawanie symptomów przemocy emocjonalnej występujące u dzieci w konfliktach okołorozwodowych
· Sytuacja emocjonalna i psychologiczna dziecka uwikłanego w konflikt okołorozwodowy rodziców (postawy dzieci wobec realizacji kontaktów, praca psychologiczna z dzieckiem)
· Motywacja rodziców do podjęcia terapii lub mediacji
· Praca z rodzicami uwikłanymi w konflikt okołorozwodowy (formy oddziaływań, postawy rodziców).
· Strategie oddziaływań prawnych i psychologicznych w celu zabezpieczenia interesów dziecka do kontaktu z obojgiem rodziców (wymiana doświadczeń, praca na casusach opartych na doświadczeniach pracowników KOPD)

SZKOLENIA Z MEDIACJI RODZINNYCH

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników szkolenia do wykorzystywania elementów mediacji i mediacji w swojej codziennej pracy z rodzinami poprzez:

· Praktyczne poznanie specyfiki mediacji, jej zasad i przebiegu
· Doświadczenie korzyści jakie zastosowanie mediacji daje stronom konfliktu
· Poznanie możliwych zastosowań o ograniczeń mediacji oraz różnic między mediacją a innymi formami pomocy w rozwiązywaniu konfliktów

Zdobycie podstawowej wiedzy na temat:
· Zasad i przebiegu mediacji
· Roli mediatora i jego wpływu na przebieg mediacji
· Metod i technik wykorzystywanych na każdym etapie mediacji
· Wykorzystania mediacji w postępowaniu cywilnym zgodnie z nowelizowanym Kodeksem postępowania cywilnego

Rozwój umiejętności
· Komunikacyjnych- aktywnego słuchania, zadawania pytań, docierania do potrzeb, przeformułowywania
· Budowania wzajemnego zrozumienia
· Radzenia sobie z emocjami stron
· Radzenia sobie z impasem w rozmowach
· Prowadzenia procesu mediacji zgodnie z zasadami i etapami mediacji
· Przygotowanie wstępnej umowy o mediację, formułowanie porozumienia końcowego.

Metoda szkolenia

Szkolenie ma charakter praktycznego warsztatu i będzie prowadzone metodami aktywnymi, z wykorzystaniem wiedzy i dotychczasowych doświadczeń uczestników. Uczestnicy wezmą udział w symulacjach i ćwiczeniach w charakterze zarówno mediatorów jak i stron. Pozwoli to na praktyczne stosowanie technik mediacyjnych oraz doświadczenie korzyści i ograniczeń mediacji z perspektywy stron konfliktu. Uczestnicy będą na bieżąco uzyskiwać informacje zwrotne, co będzie podstawowym źródłem zdobywania i rozwoju ich umiejętności mediacyjnych.

Prowadzący: Praktykujący mediatorzy, członkowie Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych, posiadający uprawnienia zgodne z Europejską Kartą ds. Prowadzenia Mediacji Rodzinnej, prowadzący szkolenia z mediacji dla Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych.

Liczba godzin: 40 szkoleniowych (60 min).
W systemie dwa weekendy po 20h (piątek 6h,sobota 8h, niedziela 6h)

 

 
Bloki tematyczne.

I Rozumienie konfliktu.

Co to jest konflikt?
Jak zachowują się ludzie w sytuacjach konfliktowych- typowe założenia.
Czego trzeba, żeby w sytuacji konfliktu lub pozornego konfliktu wybrać strategię współpracy?
Mocne strony i ograniczenia każdego ze stylów radzenia sobie z konfliktami

II Zasady i przebieg mediacji

Zasady i przebieg mediacji.
Rola i zadania mediatora.
Różnice między mediacją a innymi formami pomocy.
Wskazania i przeciwwskazania do mediacji

III Etapy mediacji.  Cele, przebieg, metody pracy i techniki stosowane przez mediatora.

1) Wprowadzenie do mediacji; nawiązanie kontaktu, stworzenie atmosfery sprzyjającej
rozwiązywaniu konfliktów, jasne określenie roli mediatora, uzgodnienie
podstawowych zasad współpracy, sprawdzenie gotowości i motywacji stron do
mediacji.

2) Definiowanie kwestii; umożliwienie stronom wypowiedzenia się i wzajemnego wysłuchania, zdefiniowanie problemów, które mają być tematem mediacji, stworzenie listy kwestii do rozwiązania.

3) Docieranie do potrzeb i budowania wzajemnego zrozumienia; stworzenie listy potrzeb stron konfliktu, ćwiczenie technik docierania do potrzeb i budowania wzajemnego zrozumienia, radzenia sobie z emocjami stron, silnym konfliktem i nierównowagą stron.

4) Poszukiwanie rozwiązań; stworzenie listy możliwych rozwiązań opartych na potrzebach stron, dokonanie wyboru rozwiązań satysfakcjonujących i akceptowalnych przez obie strony, techniki na przełamywanie impasów.

5) Zawarcie porozumienia; wypracowanie planu działania, określenie zobowiązań stron, sprawdzenie porozumienia w kontekście realności, funkcjonalności, prawa, podsumowanie przebytego procesu mediacji.

IV Zasady, korzyści i trudności pracy w parze mediacyjnej

V Współpraca z innymi specjalistami, którzy mogą być pomocni w osiągnięciu porozumienia

VI Postawa bezstronności i neutralności a samoświadomość mediatora

VII Mediacja rodzinna a polskie prawo

 

Skip to content