Sprawozdanie z licytacji przeprowadzonej dzięki życzliwości INFOR BIZNES Sp z o.o.

Sprawozdanie z licytacji przeprowadzonej dzięki życzliwości INFOR BIZNES Sp z o.o.

W dniach 15.06.2010 r. – 02.07.2010 r.. odbyła się licytacja internetowa powierzchni reklamowych podarowanych KOPD przez INFOR BIZNES. Celem Licytacji było pozyskanie środków na działalność statutową Komitetu Ochrony Praw Dziecka. 
 
W wyniku licytacji powierzchni reklamowych w „Dzienniku Gazecie Prawnej”- 2 x 123 x 137 mm, zebraliśmy 6 000 PLN. Całkowity dochód został przeznaczony na dofinansowanie programu „Diagnoza i terapia dzieci wykorzystywanych seksualnie”. Dzięki zebranym środkom mogliśmy pomóc dwojgu naszym podopiecznym (obliczone biorąc pod uwagę koszt diagnozy i terapii jednego dziecka, wynoszący ok. 3000 zł).
 
Celem programu jest udzielanie specjalistycznej pomocy dzieciom, ofiarom molestowania seksualnego, poprzez podejmowanie interwencji, działań diagnostycznych i terapeutycznych.
 
Diagnoza dziecka, wobec którego istniało podejrzenie, ze mogło być ofiarą wykorzystania seksualnego, prowadzona jest przez zespół specjalistów: lekarza seksuologa, psychologa i psychologa-terapeutę. Obejmuje ona:

1. Wywiady kierowane z rodzicami lub opiekunami dziecka oraz osobami zaangażowanymi w sprawę;
2. Diagnostykę psychologiczną, seksuologiczną i pedagogiczną pod katem identyfikacji u dziecka objawów psychologicznych, seksualnych i behawioralnych wykorzystania seksualnego (metody: obserwacja, zabawy swobodne i kierowane, projekcyjne testy psychologiczne, m.in. CAT, TAT, Drzewo, Rysunek Rodziny, Scenotest, Test stosunków Rodzinnych, Test Niedokończonych Zdań Rottera; dla małych dzieci test projekcyjny z użyciem lalek anatomicznych);
3. Diagnostykę medyczną, mająca na celu potwierdzenie bądź wykluczenie objawów somatycznych wykorzystania.
 
Ilość spotkań diagnostycznych jest różna, w zależności od złożoności problemu i obejmuje od jednego do kilku spotkań. 
Kolejnym etapem pracy zespołu diagnostycznego jest opracowanie opinii psychologiczno-seksuologicznej i skierowanie sprawy do sądu karnego (w postaci doniesienia o przestępstwie).
 
Po udzieleniu dziecku doraźnej pomocy, a w przypadkach podejrzeń o wykorzystanie seksualne po postawieniu diagnozy, dziecko oraz cała rodzina objęta zostaje długoterminową pomocą psychologiczną świadczoną poprzez:
1. terapię indywidualna i rodzinną
2. mediacje rodzinne
 
Praca terapeutyczna z dzieckiem i rodziną obejmuje cykl spotkań; w zależności od złożoności problemu, gotowości do współpracy ze strony dziecka i poszczególnych członków rodziny, ich otwartości na wprowadzenie zmian w dysfunkcyjnym systemie rodzinnym, liczba spotkań jest różna. Zazwyczaj jednak liczba ta waha się od czterech do kilkunastu.
 
Rozliczenie finansowe
 
Koszt diagnozy i terapii jednego dziecka wynosi ok. 3 000 PLN.
Dużą część tej kwoty stanowią wynagrodzenia lekarza seksuologa, psychologów i terapeutów czyli całego zespołu diagnostyczno-terapeutycznego.
Podobnie wysokie koszty niesie ze sobą utrzymanie i eksploatacja lokalu Centrum Interwencyjnego, które mieści się w siedzibie KOPD w Warszawie, przy ul. Hożej 27A, lok.5. Dalsze koszty to zakup materiałów i pomocy diagnostyczno-terapeutycznych dla dzieci.
Wszelka pomoc pedagogiczna, psychologiczna, prawna i seksuologiczna udzielana dzieciom i ich rodzinom jest bezpłatna.

Dziękujemy serdecznie Państwu – bo dzięki INFOR BIZNES możemy naprawdę skutecznie działać. 
Bardzo liczymy na dalszą pomoc i współpracę.

Powrót

Skip to content