Sprawozdanie z Licytacji przeprowadzonej dzięki życzliwości  Spółdzielni Pracy „Polityka” 

Sprawozdanie z Licytacji przeprowadzonej dzięki życzliwości  Spółdzielni Pracy „Polityka” 

W dniach 14.01 – 22.01.2009r. odbyła się licytacja internetowa strony reklamowej podarowanej KOPD przez Spółdzielnię Pracy „Polityka”. Celem Licytacji było pozyskanie środków na działalność statutową Komitetu Ochrony Praw Dziecka.

W wyniku licytacji powierzchni reklamowej w Tygodniku „Polityka”, zebraliśmy 14 500,00 PLN. Całkowity dochód został przeznaczony na dofinansowanie programu „Diagnoza i terapia dzieci wykorzystywanych seksualnie”. Dzięki zebranym środkom pomożemy przeszło 5 naszym podopiecznym (obliczono biorąc pod uwagę koszt diagnozy i terapii jednego dziecka, obecnie wynoszący 3000 zł).

Celem programu jest udzielanie specjalistycznej pomocy dzieciom, ofiarom molestowania seksualnego, poprzez podejmowanie interwencji, działań diagnostycznych i terapeutycznych.

Diagnoza dziecka, wobec którego istniało podejrzenie, ze mogło być ofiarą wykorzystania seksualnego, prowadzona jest przez zespół specjalistów: lekarza seksuologa, psychologa i psychologa-terapeutę. Obejmuje ona:
1.Wywiady kierowane z rodzicami lub opiekunami dziecka oraz osobami zaangażowanymi w sprawę;
2.Diagnostykę psychologiczną, seksuologiczną i pedagogiczną pod katem identyfikacji u dziecka objawów psychologicznych, seksualnych i behawioralnych wykorzystania seksualnego (metody: obserwacja, zabawy swobodne i kierowane, projekcyjne testy psychologiczne, m.in. CAT, TAT, Drzewo, Rysunek Rodziny, Scenotest, Test stosunków Rodzinnych, Test Niedokończonych Zdań Rottera; dla małych dzieci test projekcyjny z użyciem lalek anatomicznych);
3.Diagnostykę medyczną, mająca na celu potwierdzenie bądź wykluczenie objawów somatycznych wykorzystania.

Ilość spotkań diagnostycznych jest różna, w zależności od złożoności problemu i obejmuje od jednego do kilku spotkań. 
Kolejnym etapem pracy zespołu diagnostycznego jest opracowanie opinii psychologiczno-seksuologicznej i skierowanie sprawy do sądu karnego (w postaci doniesienia o przestępstwie).

Po udzieleniu dziecku doraźnej pomocy, a w przypadkach podejrzeń o wykorzystanie seksualne po postawieniu diagnozy, dziecko oraz cała rodzina objęta zostaje długoterminową pomocą psychologiczną świadczoną poprzez:
1.terapię indywidualna i rodzinną
2.mediacje rodzinne

Praca terapeutyczna z dzieckiem i rodziną obejmuje cykl spotkań; w zależności od złożoności problemu, gotowości do współpracy ze strony dziecka i poszczególnych członków rodziny, ich otwartości na wprowadzenie zmian w dysfunkcyjnym systemie rodzinnym, liczba spotkań jest różna. Zazwyczaj jednak liczba ta waha się od czterech do kilkunastu.

Rozliczenie finansowe

Koszt diagnozy i terapii jednego dziecka wynosi aktualnie  3 000 PLN.
Dużą część tej kwoty stanowią wynagrodzenia lekarza seksuologa, psychologów i  terapeutów czyli całego zespołu diagnostyczno-terapeutycznego.
Podobnie wysokie koszty niesie ze sobą utrzymanie i eksploatacja lokalu Centrum Interwencyjnego, które mieści się w siedzibie KOPD w Warszawie, przy ul. Hożej 27A, lok.5. Dalsze koszty to zakup materiałów i pomocy diagnostyczno-terapeutycznych dla dzieci.
Wszelka pomoc pedagogiczna, psychologiczna, prawna i seksuologiczna  udzielana dzieciom i ich rodzinom jest bezpłatna.
Wszelka pomoc pedagogiczna, psychologiczna, prawna i seksuologiczna  udzielana dzieciom i ich rodzinom jest bezpłatna.

Dziękujemy serdecznie Państwu – bo dzięki Spółdzielni Pracy „Polityka” możemy naprawdę skutecznie działać.
Bardzo liczymy na dalszą pomoc i współpracę.

Powrót

Skip to content