Sprawozdanie z Licytacji przeprowadzonej dzięki życzliwości  Wydawnictwa Axel Springer Polska Sp. z o.o.

Sprawozdanie z Licytacji przeprowadzonej dzięki życzliwości  Wydawnictwa Axel Springer Polska Sp. z o.o.

W dniach 30.09.2008 r. – 9.12.2008 r. odbyła się licytacja internetowa strony reklamowej podarowanej KOPD przez Wydawnictwo Axel Springer Polska Sp. z o.o. Celem Licytacji było pozyskanie środków na działalność statutową Komitetu Ochrony Praw Dziecka.

W wyniku licytacji powierzchni reklamowych w „Forbes”- 1 strona, zebraliśmy 9 500 PLN. Całkowity dochód zostanie przeznaczony na dofinansowanie programu „Diagnoza i terapia dzieci wykorzystywanych seksualnie”. Dzięki zebranym środkom pomożemy 3 naszym podopiecznym (obliczone biorąc pod uwagę koszt diagnozy i terapii jednego dziecka, obecnie wynoszący 3000 zł).

Celem programu jest udzielanie specjalistycznej pomocy dzieciom, ofiarom molestowania seksualnego, poprzez podejmowanie interwencji, działań diagnostycznych i terapeutycznych.

Diagnoza dziecka, wobec którego istniało podejrzenie, ze mogło być ofiarą wykorzystania seksualnego, prowadzona jest przez zespół specjalistów: lekarza seksuologa, psychologa i psychologa-terapeutę. Obejmuje ona:
1. Wywiady kierowane z rodzicami lub opiekunami dziecka oraz osobami zaangażowanymi w sprawę;
2. Diagnostykę psychologiczną, seksuologiczną i pedagogiczną pod katem identyfikacji u dziecka objawów psychologicznych, seksualnych i behawioralnych wykorzystania seksualnego (metody: obserwacja, zabawy swobodne i kierowane, projekcyjne testy psychologiczne, m.in. CAT, TAT, Drzewo, Rysunek Rodziny, Scenotest, Test stosunków Rodzinnych, Test Niedokończonych Zdań Rottera; dla małych dzieci test projekcyjny z użyciem lalek anatomicznych);
3. Diagnostykę medyczną, mająca na celu potwierdzenie bądź wykluczenie objawów somatycznych wykorzystania.

Ilość spotkań diagnostycznych jest różna, w zależności od złożoności problemu i obejmuje od jednego do kilku spotkań.
Kolejnym etapem pracy zespołu diagnostycznego jest opracowanie opinii psychologiczno-seksuologicznej i skierowanie sprawy do sądu karnego (w postaci doniesienia o przestępstwie).

Po udzieleniu dziecku doraźnej pomocy, a w przypadkach podejrzeń o wykorzystanie seksualne po postawieniu diagnozy, dziecko oraz cała rodzina objęta zostaje długoterminową pomocą psychologiczną świadczoną poprzez:
1. terapię indywidualna i rodzinną
2. mediacje rodzinne

Praca terapeutyczna z dzieckiem i rodziną obejmuje cykl spotkań; w zależności od złożoności problemu, gotowości do współpracy ze strony dziecka i poszczególnych członków rodziny, ich otwartości na wprowadzenie zmian w dysfunkcyjnym systemie rodzinnym, liczba spotkań jest różna. Zazwyczaj jednak liczba ta waha się od czterech do kilkunastu.

Rozliczenie finansowe

Koszt diagnozy i terapii jednego dziecka wynosi aktualnie  3 000 PLN.
Dużą część tej kwoty stanowią wynagrodzenia lekarza seksuologa, psychologów i  terapeutów czyli całego zespołu diagnostyczno-terapeutycznego.
Podobnie wysokie koszty niesie ze sobą utrzymanie i eksploatacja lokalu Centrum Interwencyjnego, które mieści się w siedzibie KOPD w Warszawie, przy ul. Hożej 27A, lok.5. Dalsze koszty to zakup materiałów i pomocy diagnostyczno-terapeutycznych dla dzieci.
Wszelka pomoc pedagogiczna, psychologiczna, prawna i seksuologiczna  udzielana dzieciom i ich rodzinom jest bezpłatna.

Dziękujemy serdecznie Państwu – bo dzięki Wydawnictwu Axel Springer Polska Sp. z o.o. możemy naprawdę skutecznie działać. 
Bardzo liczymy na dalszą pomoc i współpracę.

Powrót

Skip to content