Ekspert on-line

Skontaktuj się online z naszym ekspertem.

Uzyskasz m.in. informacje, gdzie szukać wsparcia, do jakich instytucji zgłosić się o pomoc. Często anonimowy kontakt to pierwszy krok do przełamania barier i podjęcia decyzji o bezpośredniej rozmowie ze specjalistą.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), Komitet Ochrony Praw Dziecka („KOPD”) informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Panu/Pani prawach.

I. Wskazanie administratora

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Komitet Ochrony Praw Dziecka z siedzibą w Warszawie, Oleandrów 6, 00-629.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, prosimy o:

kontakt z za pomocą skrzynki mailowej: kopd@kopd.pl lub pod numerem telefonu: 22/626-94-19

II. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pana/Pani danych osobowych:

Przetwarzanie danych osobowych przez KOPD odbywa się w celu podjęcia działań statutowych, w tym:

 • działalności interwencyjnej, kontrolnej i profilaktycznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d
 • ochrony praw indywidualnych i zbiorowych dziecka,
  udzielania pomocy rodzinie, w tym w zakresie interwencji kryzysowej, mediacji, czynności zmierzających do diagnozy psychologiczno-seksuologiczną dziecka
 • organizacji różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży;
 • podejmowanie działań na rzecz ochrony praw dzieci niepełnosprawnych;
 • udzielania wszechstronnej pomocy dzieciom i ich rodzinom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych;
 • wszelkich innych inne działań zmierzające do ochrony interesów dziecka, w tym m.in. działania z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy.

Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów podmiotów danych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit d RODO, oraz kiedy ma zastosowanie- art. 9 ust. 1 lit. c i f RODO).

Ponadto, w niektórych sytuacjach może okazać się konieczne przetwarzanie Pani/Pana danych dla celów innych niż wskazanych wyżej, a niezbędnych z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów KOPD (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO), w szczególności:

 • w związku z ustaleniem i dochodzeniem roszczeń lub obroną przed roszczeniami;
 • w celach związanych z obsługą informatyczną oraz zapewnieniem bezpieczeństwa informatycznego i informacji w KOPD, administrowania dostępami i uprawnieniami do baz danych,w celach powiązanych z zapewnieniem bezpieczeństwa fizycznego KOPD, w tym w szczególności w ewidencjonowania osób wchodzących i wychodzących;
 • w celach związanych z monitorowaniem i poprawą jakości świadczonych przez KOPD;
 • w celach marketingowych;
 • w przypadku, gdy znajdzie to zastosowanie, w celu wewnętrznego raportowania.

III. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, stanowi jednak warunek udzielenia pomocy przez KOPD.

IV. Informacje o odbiorcach Pana/Pani danych osobowych

Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:

 • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne,
  w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa (np. Policja, Prokuratura);
 • podmiotom świadczącym usługi wsparcia i rozwoju usług informatycznych;
 • podmiotom świadczącym usługi niszczenia dokumentów;
 • podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie.

V. Okresy przetwarzania danych osobowych

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt II celów, okres wskazany w przepisach prawa (np. przepisach obowiązującego prawa podatkowego- 5 lat od złożenia rozliczenia) lub dla realizacji przez KOPD programu we współpracy z organem lub inną instytucją czy uzasadnionego interesu administratora danych w zakresie określonym w pkt II (np. okres przedawnienia roszczeń, w większości przypadków wynosi 10 lat).

VI. Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługują Panu/Pani następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych– w przypadku gdy, (i) dane nie są już niezbędne
  do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, (ii) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, a administrator nie wykazał istnienia ważnych podstaw do dalszego przetwarzania danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, (iii) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (iv) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, (v) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy: (i) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, (ii) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, (iii) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba,
  której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, (iv) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy: (i) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub przesłanki niezbędności do zawarcia lub wykonania umowy oraz (ii) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany (w systemach informatycznych);
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w sytuacji gdy KOPD przetwarza Pana/Pani dane osobowe na przesłance prawnie uzasadnionego interesu administratora.

VII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

We wszystkich przypadkach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych.

Skip to content