Statut

KOMITET OCHRONY
PRAW DZIECKA

STATUT
(Statut uchwalono na X Zjeździe Delegatów KOPD 16 kwietnia 2018 r.)

 

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Art. 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Komitet Ochrony Praw Dziecka (dalej: KOPD lub Stowarzyszenie).

Art. 2

 1. Komitet Ochrony Praw Dziecka jest organizacją ogólnopolską, która działa na podstawie ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 nr 20, poz. 104, z późn.zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.
 2. Komitet Ochrony Praw Dziecka działa z poszanowaniem Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów dotyczących dziecka, w tym międzynarodowych aktów prawnych i zaleceń w sprawie ochrony praw dziecka i rodziny.

Art. 3

Komitet Ochrony Praw Dziecka działa, przy zachowaniu zasad dobrowolności, równouprawnienia, otwartości oraz neutralności światopoglądowej, na rzecz ochrony praw i interesów dziecka poprzez budowanie lokalnych systemów wsparcia dziecka i rodziny, przeciwdziałanie krzywdzeniu dzieci i niwelowanie jego skutków oraz promocji wzorców pozytywnego rodzicielstwa.

Art. 4

 1. Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej swoich członków.
 2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.
 3. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.

Art. 5

 1. Terenem działania KOPD jest Rzeczpospolita Polska. Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą KOPD jest Warszawa.
 2. Stowarzyszenie może  tworzyć oddziały terenowe zwane dalej: TKOPD lub oddziałami.
 3. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania.

Art. 6

 1. Stowarzyszenie może używać znaku graficznego, odznak, logo i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.
 2. Nazwa Stowarzyszenia oraz jego znak graficzny, odznaki, logo i pieczęcie są prawnie zastrzeżone.

Rozdział 2. Cele i sposoby ich realizacji

Art. 7

Celami działania Stowarzyszenia są:

 1. Ochrona praw i interesów dziecka,
 2. Zapewnienie wsparcia dzieciom i rodzinom przeżywającym trudności poprzez budowanie systemu wsparcia rodziny,
 3. Zapobieganie krzywdzeniu i wykluczeniu społecznemu dzieci,
 4. Wspieranie inicjatyw na rzecz promocji i ochrony praw człowieka, w tym w szczególności praw dziecka, profilaktyki krzywdzenia dzieci, promocji odpowiedzialnego rodzicielstwa.

Art. 8

Stowarzyszenie realizuje cele poprzez:

 1. Prowadzenie działalności interwencyjnej, kontrolnej i profilaktycznej edukacyjno-szkoleniowej w zakresie ochrony praw dziecka oraz wsparcia rodziny,
 2. Prowadzenie wsparcia dla osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, w tym w szczególności udzielanie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego,
 3. Upowszechnianie i ochronę praw i wolności człowieka, w tym w szczególności praw dziecka, ujawnianie ich naruszenia w życiu rodzinnym i społecznym,
 4. Ochronę praw dziecka, dbanie o prawidłowe stosowanie wobec dziecka przepisów prawa,
 5. Prowadzenie działalności na rzecz rodziny, odpowiedzialnego rodzicielstwa oraz rozwój specjalistycznych form pomocy rodzinie, prowadzenie ośrodków interwencyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, ośrodków interwencji kryzysowej, świetlic środowiskowych, placówek wsparcia dziennego, mediacji, poradni dla dzieci i rodzin lub innych tego rodzaju instytucji,
 6. Prowadzenie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
 7. Podejmowanie działań na rzecz ochrony praw dzieci z niepełnosprawnościami,
 8. Udzielanie  pomocy dzieciom i ich rodzinom poszkodowanym w wypadkach,
 9. Podejmowanie działań zmierzających do ochrony interesów dziecka, w tym m.in. działania z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy.

Rozdział 3. Członkowie Stowarzyszenia

Art. 9

 1. Członkowie KOPD dzielą się na:
  1. Zwyczajnych,
  2. Wspierających,
  3. Korespondentów,
  4. Honorowych.
 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być cudzoziemcy, zarówno mieszkający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami.

Art. 10

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat mogą być członkami Stowarzyszenia, lecz bez czynnego i biernego prawa wyborczego.
 2. Członkowie zwyczajni nabywają członkostwo na podstawie uchwały Zarządu Krajowego podjętej po złożeniu pisemnej deklaracji przez kandydata, który współpracuje ze Stowarzyszeniem lub terenowym oddziałem od co najmniej 6 miesięcy. Przed podjęciem uchwały Zarząd Krajowy zwraca się do Zarządu TKOPD o przedłożenie rekomendacji dotyczącej kandydata na członka.
 3. Deklarację składa się za pośrednictwem Zarządu TKOPD.
 4. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która uznaje cele Stowarzyszenia i zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub doradczą. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 5. Członkowie wspierający nabywają członkostwo na podstawie uchwały Zarządu Krajowego lub Zarządów TKOPD podjętej po złożeniu przez kandydata pisemnej deklaracji.
 6. Członkiem korespondentem może być osoba fizyczna, z ważnych względów niemogąca regularnie uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia, w szczególności mieszkająca poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Art. 10 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
 7. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona w realizacji celów statutowych KOPD. Członkostwo honorowe nadaje Zjazd Delegatów.

Art. 11

Członek zwyczajny ma prawo do:

 1. Czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Stowarzyszenia,
 2. Uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach i innych imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 3. Zgłaszania własnych inicjatyw w zakresie realizacji celów statutowych i współdziałania w ich realizacji,
 4. Nieodpłatnego lub ustalonego na szczególnych zasadach korzystania z urządzeń, szkoleń i pomocy Stowarzyszenia,
 5. Posiadania legitymacji Stowarzyszenia i noszenia odznaki Stowarzyszenia,
 6. Korzystania z rekomendacji Stowarzyszenia,
 7. Zaskarżenia do Zjazdu Delegatów uchwały Zarządu Krajowego Stowarzyszenia o skreśleniu go z listy członków.

Art. 12

Członek zwyczajny jest obowiązany do:

 1. Przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 2. Aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
 3. Dbania o dobre imię Stowarzyszenia, przyczynianie się do wzrostu jego znaczenia,
 4. Regularnego opłacania składek członkowskich.

Art. 13

 1. Członek wspierający ma prawo do udziału w zebraniach i spotkaniach władz Stowarzyszenia z głosem doradczym oraz prawa wskazane w art. 11 pkt 2- 7.
 2. Członek wspierający jest obowiązany do udzielania Stowarzyszeniu zadeklarowanej pomocy oraz przestrzegania w określonym zakresie Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

Art. 14

 1. Członek korespondent ma prawo do udziału w zebraniach i spotkaniach władz Stowarzyszenia z głosem doradczym oraz prawa wskazane w art. 11 pkt 2-7.
 2. Członek korespondent jest obowiązany w zakresie określonym w art. 12 pkt 1,3 i 4.

Art. 15

 1. Członek honorowy ma prawa wskazane w art. 11 pkt 2-6.
 2. Członek honorowy jest obowiązany w zakresie określonym w art. 12 pkt 1 i 3.

Art. 16

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje wskutek:
  a) Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi Krajowemu, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia,
  b) Śmierci członka,
  c) Utraty praw publicznych,
  d) Utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
 2. Okoliczność określoną w ust. 1 stwierdza Zarząd Krajowy dokonując skreślenia osoby z listy członków.
 3. Członkostwo w Stowarzyszeniu może ustać wskutek uchwały Zarządu Krajowego wykluczającej członka ze Stowarzyszenia podjętej w związku z:
  a) Działalnością sprzeczną ze statutem, regulaminami i uchwałami władz,
  b) Działalnością na szkodę Stowarzyszenia lub jego członków,
  c) Nieusprawiedliwionym nieuczestniczeniem w pracach Stowarzyszenia,
  d) Nieusprawiedliwionym zaleganiem z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 12 miesięcy lub zaleganiem ze składkami powyżej dwóch miesięcy po zakończeniu zatwierdzonego wcześniej przez Zarząd Krajowy lub Zarząd TKOPD okresu zwolnienia ze składek,
  e) Prawomocnym orzeczeniem sądowym skazującym za czyn popełniony po wstąpieniu do Stowarzyszenia,
  f) Pisemnym, umotywowanym wnioskiem 7 członków zwyczajnych lub członków korespondentów Stowarzyszenia.
 4. Zarząd Krajowy może zawiesić członkostwo określonej osoby na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy w związku z jej długotrwałą usprawiedliwioną niemożnością brania udziału w pracach Stowarzyszenia. Przywrócenie członka następuje uchwałą Zarządu Krajowego na wniosek zainteresowanego.
 5. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, wykluczenia, skreślenia z listy członków lub zawieszenia członkostwa, przysługuje odwołanie do Zjazdu Delegatów, złożone za pośrednictwem Zarządu Krajowego, w terminie 14 dni od otrzymania uchwały wraz z uzasadnieniem.
 6. Odwołanie powinno zawierać uzasadnienie.

Rozdział 4. Władze Stowarzyszenia

Art. 17

 1. Władzami (organami) Stowarzyszenia są:
  a) Zjazd Delegatów,
  b) Zarząd Krajowy,
  c) Krajowa Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja władz Stowarzyszenia wymienionych w ust. 1 lit. b-c trwa 4 lata.
 3. Uzupełnianie składu władz wskazanych w ust. 1 lit. b-c, następuje w razie zajścia przyczyny powodującej konieczność uzupełnienia składu, w szczególności:
  a) zrzeczenia się pełnienia funkcji,
  b) śmierci członka organu,
  c) wykluczenia członka organu ze Stowarzyszenia,

do końca rozpoczętej kadencji poprzez kooptację, której dokonują pozostali członkowie organu. Liczba wybranych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/2 liczby członków pochodzących z wyboru. W razie przekroczenia limitu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Zarząd Krajowy zwołuje Nadzwyczajny Zjazd Delegatów.

4. Wyboru członków władz Stowarzyszenia dokonuje Zjazd Delegatów, w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów obecnych delegatów.
5. Nie można łączyć pełnienia funkcji w Zarządzie Krajowym z funkcjami w organach kontrolnych Stowarzyszenia i terenowych oddziałów.

Art. 18

 1. Dla realizacji poszczególnych zadań Stowarzyszenia można tworzyć organy pomocnicze: zespoły i biura.
 2. Inicjatywa tworzenia i rozwiązywania organów pomocniczych przysługuje Zarządowi Krajowemu i odpowiednio Zarządom TKOPD lub co najmniej 3 członkom Stowarzyszenia. Organy pomocnicze zatwierdza i rozwiązuje Zarząd Krajowy i odpowiednio Zarządy TKOPD.
 3. Zespoły tworzy się dla wykonania określonego zadania. Zespół dokonuje ze swoich członków wyboru przewodniczącego, który jest głównym koordynatorem prac oraz składa z ich wykonania sprawozdanie Zarządowi Krajowemu i odpowiednio Zarządowi TKOPD.
 4. Biuro powołuje się do zadań stałych, wyznaczając zarazem jego kierownika.
 5. Dla konsultowania, opiniowania i weryfikacji merytorycznej działań i wystąpień Stowarzyszenia Zarząd Krajowy i odpowiednio Zarządy TKOPD mogą powołać Radę Naukową, składającą się z osób posiadających tytuły naukowe, uchwalając jednocześnie jej regulamin.

Art. 19

 1. Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania Delegatów lub członków (kworum), chyba że Statut stanowi inaczej.
 2. W przypadku, gdy w Zjeździe Delegatów weźmie udział mniej niż połowa liczby uprawnionych Delegatów, możliwe jest zwołania Zjazdu Delegatów w drugim terminie, co najmniej 30 minut po pierwszym. Uchwały podjęte przez Zjazd Delegatów w drugim terminie są ważne bez względu na liczbę osób obecnych.
 3. W określonych sprawach odpowiedni organ może podjąć decyzję o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
 4. Posiedzenia Zarządu Krajowego i Krajowej Komisji Rewizyjnej mogą odbywać się w formie telekonferencji za pomocą sieci teleinformatycznych. Szczegółowe zasady posiedzeń w formie telekonferencji będą określone regulaminem uchwalonym przez dany organ.

Art. 20

 1. Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Zjazd Delegatów może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
 3. Zjazd Delegatów zwołuje się raz na 4 lata.
 4. Delegaci wybierani są w liczbie 1 lub 2 delegatów z jednego TKOPD. Oddział liczący nie więcej niż  15 członków wybiera 1 delegata, oddział liczący powyżej 15 członków może wybrać 2 delegatów.
 5. Delegaci wybierani są na poszczególny zwyczajny Zjazd Delegatów.
 6. Zjazd Delegatów obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 7. Obradami Zjazdu Delegatów kieruje Prezydium.
 8. Prezydium Zjazdu Delegatów wybierane jest na poszczególne Zjazdy w głosowaniu jawnym, spośród Delegatów.
 9. Zarząd Krajowy powiadamia oddziały terenowe o miejscu, terminie i porządku obrad Zjazdu Delegatów co najmniej na 30 dni przed terminem Zjazdu za pośrednictwem poczty elektronicznej, za potwierdzeniem odbioru .
 10. Do kompetencji Zjazdu Delegatów w szczególności należy:
  a) określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
  b) uchwalenie zmian statutu,
  c) uchwalanie swojego regulaminu,
  d) ustalanie liczebności pozostałych władz Stowarzyszenia,
  e) wybór i odwoływanie Przewodniczącego oraz członków władz Stowarzyszenia,
  f) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Krajowego dotyczących członkostwa w KOPD,
  g) nadawanie członkostwa honorowego,
  h) udzielanie członkom Zarządu Krajowego absolutorium,
  i) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
  j) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
 11. Zarząd Krajowy zwołuje Nadzwyczajny Zjazd Delegatów:
  a) z własnej inicjatywy,
  b) na żądanie Krajowej Komisji Rewizyjnej,
  c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby Zarządów TKOPD lub 1/3 członków zwyczajnych.
 12. Zarząd Krajowy jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajny Zjazd Delegatów w ciągu 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku określonego w ust. 11.
 13. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których został zwołany.

Art. 21

 1. Zarząd Krajowy kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Zjazdu Delegatów, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Zjazdem Delegatów.
 2. Zarząd Krajowy składa się z 7-9 członków Stowarzyszenia, w tym Przewodniczącej/go.
 3. W skład Zarządu Krajowego nie mogą wchodzić osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 4. W skład Zarządu Krajowego wchodzą osoby będące członkami z co najmniej trzech  terenowych oddziałów.
 5. Zarząd Krajowy może wybrać ze swego składu wiceprzewodniczącą/ego, skarbnika i sekretarza. Może wybrać również rzecznika prasowego Stowarzyszenia oraz rzecznika etyki. Funkcje wiceprzewodniczącego, skarbnika, sekretarza, rzecznika prasowego i rzecznika etyki mogą być łączone.
 6. Skarbnik kieruje działalnością finansową i odpowiada za dokumentację finansową, wedle uchwał Zarządu Krajowego
 7. Sekretarz Zarządu odpowiedzialny jest za prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia, składającej się z protokołów posiedzeń, uchwał, dokumentów potwierdzających ich wykonanie oraz innych dokumentów.
 8. Rzecznik etyki zajmuje się rozpatrywaniem skarg na działalność poszczególnych członków Stowarzyszenia oraz rozstrzyganiem sporów pomiędzy członkami Stowarzyszenia, pomiędzy członkami a władzami Stowarzyszenia lub terenowych oddziałów, a także pomiędzy władzami Stowarzyszenia i oddziałów terenowych. Rzecznik etyki do rozstrzygania poszczególnych spraw może powołać zespół ekspertów. Rzecznik etyki ustala regulamin składania i rozpatrywania skarg na działania członków Stowarzyszenia.
 9. Zasady działania Zarządu Krajowego ustala regulamin uchwalony przez ten Zarząd.
 10. Posiedzenia Zarządu Krajowego odbywają się nie rzadziej niż 6 razy w roku.
 11. Do udziału w pracach i posiedzeniach Zarządu Krajowego mogą zostać zaproszone osoby spoza Zarządu Krajowego, w tym nie będące członkami Stowarzyszenia, z głosem doradczym.

Art. 22

Do zadań i kompetencji Zarządu Krajowego należy:

 1. realizacja celów Stowarzyszenia,
 2. inicjowanie, organizowanie i wykonywanie zadań, konferencji, konkursów i przedsięwzięć związanych z realizacją celów statutowych,
 3. realizacja uchwał Zjazdu Delegatów,
 4. wydawanie oświadczeń, apeli i wyrażania stanowiska w danej sprawie w imieniu Stowarzyszenia,
 5. ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
 6. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 7. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
 8. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów,
 9. zwoływanie Zjazdu Delegatów,
 10. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków Stowarzyszenia,
 11. nadawanie tytułów członka wspierającego, a także przyznawanie wyróżnień dla członków,
 12. ustalanie znaków wyróżniających Stowarzyszenie,
 13. decydowanie o nawiązaniu współpracy Stowarzyszenia z innymi podmiotami oraz opiniowanie podjęcia współpracy z organizacjami międzynarodowymi przez oddziały terenowe,
 14. powoływanie i rozwiązywanie oddziałów terenowych, określanie zasięgu ich działania oraz siedziby,
 15. koordynowanie i nadzorowanie działalności oddziałów terenowych,
 16. zawieszanie w czynnościach Zarządów TKOPD, jeżeli ich działalność jest niezgodna z przepisami prawa, postanowieniami Statutu, uchwałami władz Stowarzyszenia lub na wniosek danego Zarządu TKOPD,
 17. konsultowanie z władzami TKOPD przedsięwzięć o zasięgu krajowym,
 18. występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał, regulaminów i ich uchwalanie,
 19. zatwierdzanie, wspieranie i nadzorowanie organów pomocniczych,
 20. składanie sprawozdań ze swej działalności na Zjeździe Delegatów,
 21. podejmowanie innych czynności określonych w Statucie lub związanych z bieżącą działalnością Stowarzyszenia.

Art. 23

 1. Przewodnicząca/y Zarządu Krajowego kieruje pracami Zarządu Krajowego, kontroluje wykonywanie zadań powierzonych przez Zarząd Krajowy swoim członkom i reprezentuje go na zewnątrz, z zastrzeżeniem art. 31.
 2. Wyboru i odwołania Przewodniczącej/go Zarządu Krajowego dokonuje Zjazd Delegatów bezwzględną większością głosów.
 3. Przy podejmowaniu przez Zarząd Krajowy uchwał, w razie równej liczby głosów, decydujący głos przysługuje Przewodniczącej/mu.
 4. Do zadań Przewodniczącej/go należy w szczególności:
  a) dokonywanie czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do funkcjonowania Stowarzyszenia – w ramach zwykłego zarządu Stowarzyszeniem,
  b) zwoływanie posiedzeń Zarządu.
 5. Przewodnicząca/y może upoważnić inną osobę do realizowania zadań wymienionych w ust. 4 lit. a i b.

Art. 24

 1. Krajowa Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Krajowa Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.
 3. Krajowa Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącą/ego, który kieruje jej pracami.
 4. Krajowa Komisja Rewizyjna może uchwalić regulamin dotyczący jej działania.
 5. W przypadku równości głosów decydujące znaczenie ma głos przewodniczącego.
 6. Krajowa Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia oraz oddziałów terenowych złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw oraz przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności.
 7. Krajowa Komisja Rewizyjna dokonuje kontroli pod kątem legalności, celowości i rzetelności.
 8. Krajowa Komisja Rewizyjna sporządza raz na rok sprawozdanie zawierające ocenę pokontrolną.
 9. Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej może brać udział w pracach i posiedzeniach Zarządu Krajowego z głosem doradczym.
 10. Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej:
  a) nie mogą być członkami Zarządu Krajowego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  c) nie otrzymują wynagrodzenia za pełnioną funkcję w Komisji Rewizyjnej. Mogą jedynie otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów.

Art. 25

 1. Do kompetencji Krajowej Komisji Rewizyjnej należy:
 2. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
 3. występowanie do Zarządu Krajowego z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
 4. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd Krajowy z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu Krajowego,
 5. zwołanie Zjazdu Delegatów, w razie niezwołania go przez Zarząd Krajowy w terminie ustalonym Statutem,
 6. składanie na Zjeździe Delegatów wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium Zarządowi Krajowemu,
 7. składanie na Zjeździe Delegatów wniosków o odwołanie Zarządu Krajowego,
 8. kontrolowanie i koordynowanie działalności Komisji Rewizyjnych TKOPD,
 9. składanie sprawozdań ze swej działalności na Zjeździe Delegatów.
 10. W przypadkach określonych w ust. 1 lit. c Nadzwyczajny Zjazd Delegatów powinien być zwołany w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu Krajowego nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

Rozdział 5. Terenowe Komitety Ochrony Praw Dziecka

Art. 26

 1. Stowarzyszenie może powoływać oddziały terenowe noszące nazwę Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka (dalej: oddział lub TKOPD) z dodaniem nazwy miejscowości, w której znajduje się siedziba oddziału.
 2. Oddziały terenowe mogą być tworzone również poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. TKOPD może prowadzić działalność również poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. TKOPD po zasięgnięciu opinii Zarządu Krajowego KOPD może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania.
 5. Oddział terenowy ma osobowość prawną.

Art. 27

 1. Zarząd Krajowy KOPD powołuje oddział terenowy w drodze uchwały podjętej na wniosek co najmniej 7 osób deklarujących przystąpienie do Stowarzyszenia lub będących już jego członkami zwyczajnymi. Tworząc oddział terenowy Zarząd Krajowy określa jego zasięg terytorialny oraz siedzibę.
 2. TKOPD jest jednostką samorządną i samofinansującą się, może prowadzić  nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego oraz działalność gospodarczą.
 3. Oddział terenowy prowadzi rejestr swoich członków.
 4.  Zarząd TKOPD może powoływać i rozwiązywać swoje koła.  Do powołania wymagany jest wniosek co najmniej 3 osób deklarujących przystąpienie do Stowarzyszenia lub będących już jego członkami. Strukturę organizacyjną kół określa regulamin uchwalony przez Zarząd Krajowy.
 5. Koło wchodzi w strukturę organizacyjną danego oddziału terenowego i podlega jej władzom.
 6. Rozwiązanie oddziału  następuje na podstawie uchwały Zarządu Krajowego w przypadku:
  a) zaprzestania faktycznej działalności przez TKOPD,
  b) zmniejszenia stanu liczebnego członków poniżej liczby wymaganej dla jego powołania przez okres dłuższy niż 12 miesięcy
  c) złożenia przez Zarząd TKOPD wniosku o rozwiązanie oddziału
  d) rażącego lub uporczywego naruszania przepisów prawa lub statutu

Art. 28

 1. Władzami terenowego oddziału są:
  a) Walne Zebranie Członków oddziału,
  b) Zarząd TKOPD w składzie 3-5 członków oddziału,
  c) Komisja Rewizyjna TKOPD w składzie 3 członków oddziału.
 2. Oddziały obowiązane są podejmować działania zgodnie z zaleceniami i uchwałami władz TKOPD.
 3. Odziały obowiązane są składać Zarządowi  Krajowemu sprawozdanie ze swojej działalności oraz aktualną listę członków do końca pierwszego kwartału każdego roku. W przypadku zmian danych dotyczących adresu, władz lub danych kontaktowych, oddziały powinny przekazywać te informacje Zarządowi Krajowemu na bieżąco, nie później niż miesiąc od dnia zaistnienia zmian.
 4. Poszczególne organy władz oddziałów powinny współpracować w realizacji swych zadań z odpowiednimi organami KOPD.
 5. Do oddziałów  przepisy Statutu stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem że:
  a) Walne Zebranie Członków TKOPD podejmuje uchwały większością głosów niezależnie od liczby obecnych na zebraniu członków oddziału ( kworum), co nie dotyczy wyboru władz terenowego oddziału,
  b) Zarząd TKOPD zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków oddziału w celu wyboru Delegatów na Zjazd Delegatów w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia zgodnie z art. 20 ust.9 Statutu,
  c) Walne Zebranie członków TKOPD ustala wysokość składki dla członków oddziału,
  d) Zarząd TKOPD działa zgodnie art. 21 ust. 1, 3,5,6,7,9,10,11 oraz art. 22 ust. 1-9, 11, 18, 19, 20, 21, przy czym tam gdzie w tych zapisach mowa jest o Zjeździe Delegatów odnosi się to do Walnego Zebrania Członków oddziału, a tam gdzie mowa jest o Stowarzyszeniu odnosi się to do TKOPD,
  e) Komisja Rewizyjna TKOPD działa zgodnie z zasadami opisanymi w art. 24 ust. 1-10 Statutu, przy czym tam gdzie w tych zapisach mowa jest o Stowarzyszeniu odnosi się to do TKOPD, a tam gdzie mowa jest o Zarządzie Krajowym odnosi się to do Zarządu TKOPD.

 

Rozdział 6. Majątek Stowarzyszenia

Art. 29

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i inne prawa majątkowe.
 2. Majątek i fundusze Stowarzyszenia przeznaczone są wyłącznie do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia oraz pokrycia niezbędnych kosztów prowadzenia działalności.

Art. 30

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
  a) składki członkowskie z zastrzeżeniem ust. 3
  b) darowizny,
  c) zapisy i spadki,
  d) przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego,
  e) dochody z działalności gospodarczej,
  f) dochody z majątku Stowarzyszenia,
  g) odsetki, dochody z kapitału,
  h) zbiórki publiczne,
  i) dotacje i subwencje.
 2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowoprzyjęci członkowie wpłacają składki wg zasad ustalonych przez Zarząd Krajowy w ciągu 30 dni od otrzymania zawiadomienia o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia. Zarząd Krajowy może uchwałą powierzyć Zarządom TKOPD kwestie decydowania o składkach w swoim oddziale.
 3. Składki uiszczane przez członków danego TKOPD stanowią jego majątek.
 4. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek członka, można zawiesić konieczność uiszczania składek wnioskodawcy, uchwałą Zarządu Krajowego lub Zarządów TKOPD, nie dłużej niż przez okres 4 kolejnych lat.
 5. Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność statutową oraz działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej i odpłatnej działalności statutowej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. Działalność odpłatna statutowa oraz gospodarcza prowadzone są jako dodatkowe w stosunku do działalności pożytku publicznego. Stowarzyszenie nie będzie prowadziło działalności odpłatnej i gospodarczej w tym samym zakresie (zakres działalności odpłatnej i gospodarczej nie będzie się pokrywał).
 6. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Zabronione jest:
  a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  b) przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
  d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział 7. Oświadczenia woli i reprezentacja

Art. 31

 1. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych Stowarzyszenia składa łącznie 2 członków Zarządu Krajowego, w tym Przewodnicząca/y lub Wiceprzewodnicząca/y Zarządu Krajowego.
 2. W umowach między Stowarzyszeniem a członkami Zarządu Krajowego  Stowarzyszenie reprezentuje Przewodnicząca/y Krajowej Komisji Rewizyjnej.
 3. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych TKOPD składa łącznie 2 członków Zarządu TKOPD, w tym Przewodnicząca/y lub Wiceprzewodnicząca/y Zarządu TKOPD.
 4. W umowach między TKOPD a członkami jego Zarządu, TKOPD reprezentuje Przewodnicząca/y Komisji Rewizyjnej TKOPD.

 

Rozdział 8. Zmiana Statutu i likwidacja Stowarzyszenia

Art. 32

 1. Zmiana Statutu oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Zjazd Delegatów wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków albo Delegatów uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie lub bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.
 1. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zjazd Delegatów określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

Rozdział 9. Postanowienia końcowe

Art. 33

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U., Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz inne przepisy właściwe dla danej sprawy.

Skip to content