Licytacja

Licytacja

W dniu 11 lutego Komitet Ochrony praw Dziecka rozpoczął internetową licytację powierzchni reklamowych

Komitet Ochrony Praw Dziecka w dniu 11 lutego 2008 rozpoczął Licytację internetową powierzchni reklamowych, które otrzymał od Wydawnictwa AGORA. Firma, która zaproponuje najwyższą kwotę będzie mogła wyemitować reklamę w Wysokich Obcasach oraz w poniedziałkowym Metrze. Wzorem poprzednich edycji naszej akcji rozpoczynamy Licytację od 20% ceny rynkowej powierzchni rynkowej.
½ strony Wysokich obcasów – 4 600 PLN
strona poniedziałkowego Metra – 11 700 PLN

Powierzchnie są do wykorzystania do końca czerwca 2008 roku, co oznacza że do tego terminu zwycięska Firma może jednorazowo umieścić layout swojej reklamy.

Dzięki środkom zebranym na drodze Licytacji, będziemy mogli jeszcze skuteczniej pomagać dzieciom i ich rodzinom.

Więcej informacji w  regulaminie Licytacji oraz na stronie licytacji: https://www.kopd.pl/licytacja/index.php

Regulamin charytatywnej Licytacji internetowej organizowanej przez
Komitet Ochrony Praw Dziecka

Komitet Ochrony Praw Dziecka (KOPD), działając w celu realizacji swojej statutowej działalności polegającej w szczególności na działalności charytatywnej  w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy psychologicznej, pedagogicznej i prawnej dziecku i jego rodzinie i w celu uzyskania niezbędnych ku temu środków finansowych na tę działalność podejmuje się organizacji Charytatywnej Licytacji internetowej pozyskanych nieodpłatnie od darczyńców powierzchni reklamowych.
Warunki organizacji, udziału i przeprowadzenia Licytacji charytatywnej, z której środki zostaną przeznaczone na finansowanie wskazanej wyżej statutowej działalności dobroczynnej KOPD określa szczegółowo niniejszy regulamin.

§ 1 Organizator

1.Organizatorem Licytacji charytatywnej jest Komitet Ochrony Praw Dziecka z siedzibą w Warszawie, zwany dalej KOPD.
2.KOPD jest stowarzyszeniem wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000099511.
3.Licytacja odbywać się będzie na stronie internetowej www.kopd.pl gdzie umieszczone będą: ogłoszenie o Licytacji, zasady zamieszczania ogłoszeń wymiarowych i reklam właściwe dla poszczególnych Wydawnictw oraz specyfikacja powierzchni reklamowych.

§ 2 Cele i przedmiot licytacji

1.Celem niniejszej Licytacji jest pozyskanie środków finansowych na działalność statutową KOPD w Warszawie, polegającej m.in. na udzielaniu nieodpłatnej pomocy psychologicznej, pedagogicznej, prawnej dziecku i jego rodzinie. Uzyskane środki nie będą wykorzystywane na inne cele, wykraczające poza statutową charytatywną działalność KOPD.
2.Przedmiotem Licytacji są powierzchnie reklamowe nieodpłatnie udostępnione KOPD przez Wydawnictwo Agora S.A wyszczególnione w ogłoszeniu o Licytacji zamieszczonym na stronie internetowej www.kopd.pl
3.Uzyskanie prawa do powierzchni reklamowej w toku Licytacji upoważnia Zwycięzcę Licytacji do zamieszczenia reklamy o dowolnie wybranej treści, zgodnej z przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego. Treść i forma ogłoszenia reklamowego musi być zgodna z zasadami zamieszczania ogłoszeń wymiarowych i reklam określonymi przez Wydawnictwa. Ocena zgodności treści ogłoszenia z ogólnymi zasadami należy do Wydawnictw, a KOPD nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną odmowę publikacji.
4.Zwycięzcy Licytacji wyrażają zgodę na zamieszczenie w dolnej części powierzchni reklamowej, będącej przedmiotem Licytacji, paska z informacją o nieodpłatnym przekazaniu przez dane Wydawnictwo na rzecz KOPD powierzchni reklamowej w celu jej licytacji i przeznaczeniu środków finansowych uzyskanych z publikacji ogłoszenia na statutową działalność KOPD. Brzmienie powyższej informacji powinno być następujące: „Środki finansowe uzyskane w związku z publikacją niniejszego ogłoszenia zostały wykorzystane przez Stowarzyszenie Komitet Ochrony Praw Dziecka”. Zamieszczenie powyższego paska jest obowiązkowe. Wielkość powierzchni reklamowej zajętej przez pasek z powyższymi informacjami jest regulowana wzajemnymi uzgodnieniami pomiędzy Wydawnictwami oraz KOPD i zostanie podana do wiadomości uczestników Licytacji w ogłoszeniu o Licytacji.

§ 3 Warunki udziału w Licytacji

1.Udział w Licytacji może wziąć tylko osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, którym odpowiednie przepisy przyznają zdolność prawną.
2.Uczestnicy Licytacji mogą działać za pośrednictwem swoich statutowych organów lub na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez upoważnione do tego osoby. Kopia odpisu z rejestru przedsiębiorców i kopia pełnomocnictwa stanowić będą załączniki do zgłoszenia, o którym mowa w § 3 ust. 4.
3.W celu wzięcia udziału w Licytacji należy wypełnić i odesłać pocztą elektroniczną formularz zgłoszeniowy, dołączony do ogłoszenia o Licytacji, zamieszczony na stronie www.kopd.pl. Oryginał formularza zgłoszeniowego wraz z kopią aktualnego odpisu z właściwego rejestru przedsiębiorców Uczestnika lub innym dokumentem poświadczającym upoważnienie do reprezentacji Uczestnika oraz kopią pełnomocnictwa należy przesłać za pośrednictwem poczty kurierskiej na adres KOPD w ciągu 24 godzin. W przypadku zmiany powyższych danych Uczestnik jest zobowiązany do natychmiastowej ich aktualizacji w KOPD.
4.Termin dokonania zgłoszenia określa ogłoszenie o Licytacji, jednakże w przypadku zgłoszeń, o których mowa w § 3 ust. 3 niniejszego regulaminu dokonanych na mniej niż 24 godziny przed końcem Licytacji, organizatorzy zastrzegają sobie prawo pozostawienia takich zgłoszeń aktywacji konta bez rozpatrzenia.
5.Informacje zawarte w formularzu zgłoszeniowym wykorzystywane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszej Licytacji.
6.Dokonanie zgłoszenia, o którym mowa w § 3 ust. 4 jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
7.Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie serwisu w szczególności wprowadzanie wirusów, oprogramowania typu koń trojański, masowych e-maili, lub innych programów – rutyn, jak również wszelkiego typu oprogramowania mogącego uszkodzić lub pogorszyć działanie serwisu, a także przekazywanie treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego, budzących niesmak lub posiadających charakter pornograficzny.
8.KOPD zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w Licytacji Uczestnika, który narusza którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 4 Regulamin

1.Po otrzymaniu prawidłowego zgłoszenia, o którym mowa w § 3 ust. 4 konto Uczestnika zostanie uaktywnione.
2.W czasie Licytacji Uczestnik będzie się posługiwał wyłącznie loginem i hasłem.
3.Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ujawnienie przez Uczestnika loginu i hasła osobom trzecim.
4.Każdy Uczestnik może dokonać tylko jednego zgłoszenia i posiadać tylko jeden login i jedno hasło.
5.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odmowy rejestracji zgłoszenia w przypadku powzięcia wątpliwości co do autentyczności podanych danych oraz zastrzegają sobie prawo do wstrzymania możliwości udziału w Licytacji w przypadku nie dostarczenia formularza zgłoszeniowego wraz z kopią aktualnego odpisu z właściwego rejestru przedsiębiorców Uczestnika lub innym dokumentem poświadczającym upoważnienie do reprezentacji Uczestnika i kopią pełnomocnictwa.
6.Licytacja ma charakter zamknięty, dostępny tylko dla tych uczestników, którym zostanie nadany login i hasło, zaś licytowane kwoty są informacjami jawnymi podawanymi do wiadomości publicznej na stronie internetowej www.kopd.pl przy przedmiocie, którego dotyczą.

§ 5 Przebieg licytacji

1.Licytacja rozpoczyna się 11 lutego 2008 r. o godzinie 9:00 (dziewiątej) poprzez podanie ceny wywoławczej oferowanych powierzchni reklamowych.
2.Licytacja trwać będzie przez 24 godziny na dobę i zostanie zakończona 29 lutego 2008 r . o godzinie 17:00 (siedemntastej).
3.Minimalne postąpienie wynosi 500,00 (pięćset) złotych; licytowane postąpienia mogą być tylko i wyłącznie wielokrotnością minimalnego postąpienia.
4.Z chwilą wprowadzenia przez Uczestnika oferowanej kwoty na podstawie loginu i hasła Uczestnik jest nią związany do czasu przebicia jej przez inną ofertę złożoną przez innego Uczestnika. Jako potwierdzenie przedstawienia oferty traktowane będzie uwidocznienie jej wraz z loginem podmiotu, który dokonał postąpienia na stronie www.kopd.pl
5. Zamknięcie Licytacji następuje z upływem czasu, na który przewidziana była dana licytacja; Przekazanie powierzchni reklamowych następuje na rzecz Uczestnika, który w chwili zamknięcia Licytacji oferował najwyższą kwotę (Zwycięzca Licytacji).
6.KOPD zastrzega sobie prawo do zakończenia licytacji przed czasem określonym w ust. 2. W takim przypadku Zwycięzcą Licytacji będzie Uczestnik, który w nowo ustalonym terminie zamknięcia licytacji oferował najwyższą kwotę.
7.KOPD poda na stronie www.kopd.pl do wiadomości publicznej wyniki Licytacji wraz ze wskazaniem nazwy Uczestnika, który zaoferował najwyższą kwotę i wylicytowaną kwotę, na co Uczestnicy Licytacji wyrażają zgodę.
8.KOPD zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w Licytacji Uczestnika, który narusza którekolwiek z postanowień niniejszego. Regulaminu KOPD zastrzega sobie prawo do zakończenia Licytacji przed czasem i jej odwołania bez wyboru Zwycięzcy.

§ 6 Realizacja umowy

1.Potwierdzenie przekazania na rzecz Zwycięzcy Licytacji wylicytowanej powierzchni nastąpi w ciągu 3 (trzech) dni od daty zamknięcia Licytacji.
2.Wpłata kwoty zaoferowanej w toku Licytacji przez Zwycięzcę Licytacji powinna nastąpić w terminie 14 (czternastu) dni od daty zamknięcia Licytacji. Data wpływu na rachunek bankowy KOPD wskazany w ogłoszeniu o Licytacji będzie traktowana jako data zapłaty.
3.Zwycięzca Licytacji zobowiązany jest do stosowania się do ogólnych zasad zamieszczania ogłoszeń wymiarowych i reklam określonych przez Wydawnictwa, w szczególności w zakresie dotyczącym formy i warunków technicznych przekazanych materiałów oraz terminów ich dostarczania.

§ 7 Postanowienia końcowe

1.KOPD zobowiązuje się w terminie sześciu miesięcy od daty zakończenia Licytacji podać do publicznej wiadomości za pośrednictwem strony internetowej KOPD szczegółową informację o sposobie wykorzystania środków finansowych uzyskanych z Licytacji.
2.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego.

Powrót

Skip to content