„NIE POZWÓL, ABY NARODZIŁY SIĘ W NIM DEMONY”

„NIE POZWÓL, ABY NARODZIŁY SIĘ W NIM DEMONY”

„NIE POZWÓL, ABY NARODZIŁY SIĘ W NIM DEMONY”

PRZEMOC FIZYCZNA, PSYCHICZNA, WYKORZYSTYWANIE SEKSUALNE RODZĄ DEMONY, KTÓRYCH USUNIĘCIE JEST BOLESNE I DŁUGOTRWAŁE

DEMONY_1936x1936_post_INSTA_190910

– Z naszych doświadczeń wynika, że w wielu rodzinach, w których dorośli skupieni są na konflikcie i nie potrafią poradzić sobie ze stresem, ofiarą staje się dziecko. Dziecko, które w tej sytuacji samo potrzebuje szczególnego wsparcia, może stać się ofiarą przemocy: przedmiotem gry, manipulacji, nadużyć i zaniedbań ze strony rodziców – mówi Mirosława Kątna, Przewodnicząca Zarządu Krajowego KOPD.

Dostrzegając problem społeczny jakim jest przemoc w rodzinie, przeciwdziałamy temu zjawisku, oferując wsparcie tym,  którzy doświadczyli przemocy, ale także proponujemy konkretne działania ograniczające ten problem. Taką aktywnością jest właśnie kampania społeczna oraz edukacja specjalistów pracujących na rzecz rodzin – mówi Elżbieta Bogucka, Zastępca Dyrektora ds. Społecznych Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

 Policyjne statystyki informują, że w 2018 r. blisko 250 tys. osób w Polsce było dotkniętych lub zagrożonych przemocą domową. To poważny problem społeczny. Szczególnie, że konsekwencje stosowania przemocy wobec dzieci czasem są widoczne od razu (obrażenia ciała), a często ujawniają się dopiero po wielu latach.

W złagodzeniu skutków doświadczania przemocy pomóc może terapia. Przy braku wsparcia terapeutycznego osoba, która doświadczała przemocy może odczuwać coraz silniejsze napięcie, a uraz z przeszłości może zacząć odgrywać w jej życiu destrukcyjną rolę.

Przemoc doznawana w dzieciństwie rzutuje na dalsze życie. Skutkiem mogą być zaburzenia osobowości, trudności w budowaniu relacji z ludźmi, powielanie złych schematów w przyszłości.

 – Głównym celem naszego działania, realizowanego we współpracy z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej, jest profilaktyka i edukacja w zakresie przeciwdziałania przemocy – zaznacza Mirosława Kątna.

Z badań prowadzonych przez TNS OBOP na zlecenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej wynika, że jednym z głównych czynników sprzyjających stosowaniu przemocy wobec dzieci są problemy w rodzinie lub życiu osobistym. Również sami sprawcy przemocy (32%) wskazują ten element jako powód swoich zachowań.

Jako najbardziej skuteczną metodę przeciwdziałania temu zjawisku 87% badanych podaje dostęp do bezpłatnego poradnictwa psychologicznego dla rodzin w zakresie rozwiązywania konfliktów, jakie się w nich pojawiają.

(Badanie Millward Brown SMG/KRC na zlecenie MRiPS)

Do Komitetu Ochrony Praw Dziecka zgłaszane są sprawy dotyczące przemocy w rodzinie. Ich źródłem są nie tylko takie problemy jak uzależnienia, trudna sytuacja socjalno-bytowa, agresja, czy frustracje. Czasem drobne nieporozumienia, codzienne sprzeczki w tzw. „dobrych domach”, urastają do rangi poważnych problemów, których nierozwiązywanie może stać się źródłem przemocy. To oznacza, że właśnie przemoc może dotyczyć każdego – dodaje Kątna.

Wśród konkretnych celów kampanii społecznej „NIE POZWÓL, ABY NARODZIŁY SIĘ W NIM DEMONY” oraz działań edukacyjnych prowadzonych w ramach tego projektu KOPD wymienia:

  • zwiększanie uważności społeczeństwa na zjawisko przemocy wobec dzieci;
  • motywowanie osób z najbliższego otoczenia dziecka (rodzina, sąsiedzi, nauczyciele) do działań mających na celu ochronę dziecka przed przemocą;
  • kształtowanie pozytywnych postaw wśród dzieci i młodzieży poprzez promowanie i wzmacnianie zachowań empatycznych wobec rówieśników dotkniętych krzywdzeniem;
  • wsparcie profesjonalistów pracujących z rodzinami zagrożonymi przemocą przez zwiększanie umiejętności rozpoznania objawów krzywdzenia dziecka, wrażliwości profesjonalistów pracujących z dziećmi (w szczególności nauczycieli, pracowników socjalnych, pracowników służby zdrowia, policji, służby kuratorskiej);
  • pogłębianie wiedzy specjalistów pracujących z rodzinami na temat specyfiki konfliktu rodzinnego i rozpoznawania w nich zjawiska przemocy;
  • wspieranie rodzin zagrożonych przemocą skutkujące poprawy sposobu funkcjonowania dziecka w rodzinie.

– Ważne jest to, żeby rodziny, w których występuje konflikt wspierać w taki sposób, by nie dochodziło do jego eskalacji, a w konsekwencji przekształcenia konfliktu w przemoc. Wsparcie instytucjonalne może pomóc poszczególnym członkom rodziny w braniu odpowiedzialności za rodzinę, a w praktyce ogranicza występowanie zjawiska przemocy. Istotne są także działania informacyjne, zwiększające świadomość na temat mechanizmów powstawania przemocy – podsumowuje Mirosława Kątna.

Kampania „NIE POZWÓL, ABY NARODZIŁY SIĘ W NIM DEMONY” formą swojego przekazu nawiązuje do skojarzenia z tatuażem – fizycznego znaku na ciele, który podobnie jak traumy z dzieciństwa może pozostać z człowiekiem na zawsze.

Projekt Komitetu Ochrony Praw Dziecka oraz Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej to:
• kampania społeczna „NIE POZWÓL, ABY NARODZIŁY SIĘ W NIM DEMONY” (w tym film-spot, kampania online oraz  kampania prasowa);
• materiały edukacyjne (ulotki, broszury, plakaty);
• webinaria dla specjalistów pracujących z rodziną, rodziców, nauczycieli, kuratorów;
• konspekty dla specjalistów pracujących z rodzinami;
• ścisła współpraca z mediami w zakresie popularyzacji działań zwiększających społeczne zaangażowanie na rzecz krzywdzonych dzieci i edukacji społecznej.

 

MIROSŁAWA KĄTNA
Psycholog, Przewodnicząca Zarządu Krajowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka, wieloletni konsultant i ekspert w programach medialnych, akcjach edukacyjnych dotyczących dzieci, młodzieży i rodzin. W 1997 pełniła funkcję pełnomocnika rządu do spraw dzieci w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Została odznaczona m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Orderem Uśmiechu.

 

 „NIE POZWÓL, ABY NARODZIŁY SIĘ W NIM DEMONY” Za koncepcję kreatywną kampanii odpowiada Agencja Reklamowa Radna sp. z o.o.

 

Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

Mazowsze

 

logo MCPS

Powrót

Skip to content