Ochrona i pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie.

Ochrona i pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie.

Głównym celem projektu jest profilaktyka, przeciwdziałanie i ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie poprzez działania psychologiczne, edukacyjne, terapeutyczne skierowane do rodzin i dzieci doświadczających przemocowych konfliktów wewnątrz rodziny, bądź potencjalnie zagrożonych przemocą.
Projekt adresowany będzie do rodzin zagrożonych przemocą, w których może wystąpić lub występuje przemoc: psychiczna, psychologiczna, ekonomiczna i fizyczna.
Przewidziane działania:
1.Zespół ds. Edukacji i Profilaktyki Przemocy

  • konsultacje psychologiczne
  • coaching rodzinny
  • poradnictwo socjalno-bytowe
  • konsultacje prawne
    Warsztat umiejętności wychowawczych dla rodziców „Wychowanie bez Przemocy”
    Warsztat dla specjalistów pracujących z rodziną zagrożoną przemocą – „Dziecko w rozwodzie”

Projekt realizowany w okresie 25.04-30.11.2023

Powrót

Skip to content