ZAPYTANIE O CENĘ

ZAPYTANIE O CENĘ

W sprawie udzielenia zamówienia na usługę stworzenia,  rozbudowy i bieżącej aktualizacji technicznej platformy edukacyjnej  w ramach projektu dot. wdrażania Standardów Pomocy Dziecku w Sytuacji Rozstania Rodziców. Komitet Ochrony Praw Dziecka realizujący projekt „www.standardyrozstania.pl” z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowany z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego zaprasza do wyceny poniższego zamówienia.

———————————————————————————————————-

 

ZAMAWIAJĄCY

Komitet Ochrony Praw Dziecka
Ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa
kopd@kopd.pl
www.kopd.pl

ZAPYTANIE O CENĘ

W sprawie udzielenia zamówienia na usługę:

Stworzenia,  rozbudowy i bieżącej aktualizacji technicznej platformy edukacyjnej  w ramach projektu dot. wdrażania Standardów Pomocy Dziecku w Sytuacji Rozstania Rodziców.

Komitet Ochrony Praw Dziecka realizujący projekt „www.standardyrozstania.pl” z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowany z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego zaprasza do wyceny poniższego zamówienia:

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest

– stworzenie platformy edukacyjnej „Akademia Dobrego Rozstania”.  Wykonawca przygotuje analizę założeń i celów, stworzy projekt użytkowy i wizualny platformy oraz opracuje metodykę tworzenia treści umieszczanych na platformie. Okres realizacji usługi luty 2021- maj/czerwiec 2021.

– przygotowanie techniczno-informatyczne pakietu materiałów startowych (wykłady, nagrania video, podcasty etc.). Wykonawca wprowadzi treści tekstowe i graficzne na przygotowane podstrony oraz dokona implementacji zasad identyfikacji wizualnej do otrzymanych treści. Okres realizacji usługi luty 2021- maj/czerwiec 2021.

– rozbudowa techniczno-informatyczna platformy w oparciu o dostępne technologie komunikacji on line: video-chat, interaktywny kalendarz zajęć, baza materiałów audio video, biblioteka publikacji etc. Wykonawca wprowadzi treści tekstowe i graficzne na przygotowane podstrony oraz dokona implementacji zasad identyfikacji wizualnej do otrzymanych treści. Okres realizacji usługi maj/czerwiec 2021- czerwiec 2022.

– hosting strony w okresie maj/czerwiec 2021- czerwiec 2022.

Platforma edukacyjna „Akademia Dobrego Rozstania” będzie skierowana do rodziców w kryzysie rozstania,  specjalistów pracujących z nimi i innych zainteresowanych. Będzie to miejsce upowszechniające standardy (patrz www.standardyrozstania.pl) i miejsce dla osób szukających pomocy w kryzysie rozstania. Platforma będzie oferowała wykłady (nagrania video i podcasty autorytetów i specjalistów) kursy on-line (kalendarz spotkań; regularne zajęcia grupowe prowadzone na żywo) spotkania indywidualne (videochat) testimoniale, bibliotekę (publikacje, prezentacje, nagrania) część e-learningowa dla profesjonalistów (baza wiedzy, dyżury superwizyjne) sprawdzone kontakty i rekomendowani profesjonaliści oraz część dla dzieci do 10 lat (bajki terapeutyczne, podcasty) i dla nastolatków (podcasty, streamingi, prezentacje).Platforma zostanie udostępniona maju/czerwcu 2021  i na bieżąco do zakończenia projektu będą dodawane nowe treści: uaktualniane nowymi materiałami minimum 2 razy w tygodniu, spotkaniami online minimum raz w tygodniu.

 1. Klasyfikacja Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

72421000-7

 1. Termin wykonania usługi

Termin wykonania usługi: luty 2021- czerwiec 2022

 1. Wymagania wobec Wykonawcy:

– posiada udokumentowane min. 5-letnie doświadczenie w projektowaniu i prowadzeniu edukacyjnych portali internetowych

– posiada odpowiednie kwalifikacje, umiejętności, doświadczenie do wykonania przedmiotu Zamówienia.

– posiada odpowiednie zaplecze techniczne umożliwiające zrealizowanie usługi

 1. Kryterium oceny ofert

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających kryteria określone w punkcie IV i  w oparciu o poniższe kryteria:

Cena –100%,

Przez cenę brutto oferty należy rozumieć całkowitą cenę za realizację przedmiotu zamówienia.

 1. Termin i sposób złożenia ofert

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej, na formularzu dołączonym do niniejszego zapytania, w terminie 7dni kalendarzowych od daty ogłoszenia zapytania ofertowego tj. do dnia 16 lutego 2021 r., na adres: kopd@kopd.pl

 1. Informacja o wynikach postępowania

Zamawiający w terminie 3 dni od daty zakończenia naboru ofert zamieści na swojej stronie internetowej www.kopd.pl informację o wynikach postępowania.

 1. Wykluczenie z udziału w postępowaniu

Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączone podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy polegające w szczególności na:

 1. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 2. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w:
 3. a) linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa
 4. b) w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i)
 5. c) pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 1. Uwagi końcowe

Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych. Niniejsze zapytanie o cenę nie stanowi zobowiązania Komitetu Ochrony Praw Dziecka, do zawarcia umowy. Komitet Ochrony Praw Dziecka może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

  Active-citizens-fund@4x

FORMULARZ OFERTOWY

 w sprawie udzielenia zamówienia na stworzenie i rozbudowę platformy edukacyjnej Akademia Dobrego Rozstania w ramach projektu www.standardyrozstania.pl

(nazwa firmy)

NIP: _______________REGON: __________________
Tel.___________________, http//__________________
e mail____________________

 

1.Składam/y ofertę na wykonanie usługi stworzenia i rozbudowy platformy edukacyjnej Akademia Dobrego Rozstania w ramach projektu www.standardyrozstania.pl

2.Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i uznajemy się związanymi określonymi w niej zasadami postępowania oraz zdobytymi informacjami niezbędnymi do przygotowania oferty.

 1. Oświadczam/my, iż nie jesteśmy powiązani osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym

4.Oferuję/emy realizację przedmiotu zamówienia: cena brutto: ………………………………………zł (słownie złotych:…………………………………………………………………………………………………………………………….).

Termin związania ofertą wynosi 90 dni od upływu terminu składania ofert.

DO POBRANIA

zapytanie o cene standardyrozstania.pl

 

Powrót

Skip to content